Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ogłasza Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej!

Konkurs kierowany jest do osób, które w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody ukończyły na polskiej uczelni wyższej studia I lub II stopnia oraz złożyły, otrzymując pozytywną ocenę, pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych.
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ogłasza Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. 
 
Celem Konkursu jest promowanie indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć studentów polskich uczelni wyższych z zakresu inżynierii kosmicznej, badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej. 
Zgłaszane do Konkursu prace powinny swą tematyką obejmować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych badań kosmicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i rozwiązań praktycznych, związków i wpływu aktywności ludzkości w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz wykorzystania technologii kosmicznych na ewolucję i rozwój różnych dziedzin nauki i życia gospodarczego, społecznego i politycznego. 

Termin nadsyłania prac konkursowych – 10.11.2021 r.  

Pracę uznaje się za zgłoszoną, jeśli w określonym wyżej terminie zostanie przesłana na adres agencji (Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk):  
  • papierową wersję pracy dyplomowej,  
  • elektroniczną wersję pracy dyplomowej (w formacie pdf),  
  • kopię opinii promotora, recenzji,  
  • podpisane oświadczenia o zgodzie na udział w Konkursie, o akceptacji regulaminu Konkursu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Agencję pracy, która zostanie nagrodzona. Wzór oświadczeń zawiera załącznik nr 1 do regulaminu załączonego poniżej. 
Laureaci konkursu nagradzani są w dwóch kategoriach: kategoria prac inżynierskich i licencjackich oraz kategoria prac magisterskich.   
Nagrodami konkursowymi są nagrody pieniężne oraz inne nagrody okolicznościowe i wyróżnienia.  
Poniżej załączony jest Regulamin Konkursu wraz z oświadczeniami.

Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne są również na stronie www.polsa.gov.pl oraz w serwisie BIP Agencji.  
 
 
*** 
Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki. Polska Agencja Kosmiczna współpracuje  
z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową, w zakresie badania  
i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Załączniki

Załączniki