Wygraj płatną praktykę w RCB!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ogłasza konkurs dla studentów i absolwentów Akademii Sztuki Wojennej na najlepszą pracę magisterską obronioną w okresie od czerwca 2019 roku do września 2021 roku. Na „najlepszych z najlepszych” czeka trzymiesięczna, płatna praktyka absolwencka w RCB!
Celem konkursu jest upowszechnianie nieszablonowych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa państwa, w tym zarządzania kryzysowego, a także promocja wiedzy związanej z zagrożeniami wpływającymi na funkcjonowanie kraju i jego obywateli, zapobieganiem im oraz sprawnej reakcji w momencie ich wystąpienia.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się studenci i absolwenci, którzy w swoich pracach magisterskich prowadzili badania w następujących obszarach:
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • bezpieczeństwo cybernetyczne;
 • komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym, w tym rola mediów;
 • dezinformacja;
 • terroryzm;
 • infrastruktura krytyczna;
 • współpraca cywilno-wojskowa;
 • komunikacja strategiczna;
 • przygotowanie obronne społeczeństwa;
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa;
 • odporność na zagrożenia hybrydowe.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: p.nowak@akademia.mil.pl, dołączając:
 1. pracę magisterską w formacie PDF;
 2. streszczenie pracy (maks. 2 str.);
 3. krótką autoprezentację pracy (do 30 min.) nagraną przez jej autora;
 4. podpisany własnoręcznie formularz zgłoszenia (załącznik 1);
 5. wyrażenie zgody przez promotora na wykorzystanie zgłoszonej pracy w konkursie (załącznik 2);
 6. raport ogólny z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

Termin zgłaszania prac konkursowych do 15.10.2021 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: www.rcb.gov.pl.
Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami do zgłoszenia jest dostępny poniżej.

Zachęcamy naszych studentów do pogłębiania wiedzy w drodze badań i dociekań naukowych w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej. Mamy nadzieję, że dla wyróżnionych studentów i absolwentów płatne praktyki w RCB będą motywacją do dalszego, aktywnego rozwoju naukowego i zawodowego w obszarze bezpieczeństwa.

***
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, która rozpoczęła działalność 2 sierpnia 2008 roku.

Utworzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa było znaczącym krokiem w budowaniu efektywnego i kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego. Systemu, dzięki któremu można zapobiegać kryzysom, a w razie ich wystąpienia, poprzez profesjonalne działania, minimalizować ich skutki. Zbudowano strukturę ponadresortową, której celem jest zoptymalizowanie i ujednolicenie postrzegania zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższenie stopnia zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i organy administracji publicznej.

Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach. (www.rcb.gov.pl)