III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DZIAŁANIA WYWIADOWCZE”

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej!
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„DZIAŁANIA WYWIADOWCZE”
Akademia Sztuki Wojennej Warszawa, 7–8 października 2021 roku

(III International Conference on Intelligence Studies and Military Intelligence)
(English below)

 
Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej ma zaszczyt, po raz kolejny, zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji pod nazwą „Działania wywiadowcze” (III International Conference on Intelligence Studies and Military Intelligence). Odbędzie się ona w formie hybrydowej w dniach 7–8 października 2021 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Działania w zakresie rozpoznania i wywiadu to szczególnie ważne czynniki, których celem jest efektywna identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa i sił zbrojnych oraz przeciwdziałanie im. Napotyka się tu jednak stale na coraz większe trudności ze względu na coraz częstsze i coraz szybsze zmiany w środowisku bezpieczeństwa. Zwiększa się przy tym stopień skomplikowania zjawisk i zależności między nimi. Konsekwencje podejmowanych działań mogą być bardzo poważne,a ich skutki długofalowe i trudne do likwidacji.

Dlatego tak ważne jest stałe zwiększanie potencjału intelektualnego w wymiarach działań rozpoznawczych i wywiadowczych. Odnosi się to głównie do możliwości pozyskiwania, obróbki oraz przetwarzania danych, ale także do analizy wszelkich dostępnych informacji — osobno lub równolegle z rozbudową systemów rozpoznawczych.

Tematyka konferencji obejmuje elementy ukierunkowane na usystematyzowanie wiedzy na temat działań wywiadowczych, a ponadto tworzenie podstaw do stworzenia systemu wymiany oświadczeń i poszukiwania w tej dziedzinie dalszych obszarów aktywności oraz możliwości współdziałania w tym zakresie Sił Zbrojnych RP z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Jesteśmy przekonani, że Państwa udział w konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, pozwoli na identyfikację najważniejszych płaszczyzn działań wywiadowczych oraz wymianę poglądów w obszarze tej problematyki. Rezultaty prowadzonych dyskusji mają przyczyni się do wypracowania nowych oraz doskonalenia już istniejących rozwiązań w zakresie planowania i organizacji działań instytucji wywiadowczych oraz struktur rozpoznawczych.
 
CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest omówienie obecnego stanu rzeczy w obszarze studiów wywiadowczych, stworzenie forum do wymiany ocen i opinii, krytyczna analiza zagadnień związanych z prowadzeniem działań wywiadowczych, podsumowanie osiągnięć w tej dyscyplinie oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie najważniejszych elementów, które powinny podlegać szczególnie intensywnym badaniom. Ponadto w czasie konferencji będziemy dążyć do:

 • stworzenia platformy współpracy i wymiany doświadczeń praktyków z przedstawicielami nauki;
 • wymiany poglądów oraz doświadczeń na temat realizacji podstawowych zadań w domenie wywiadu i rozpoznania;
 • podjęcia dyskusji nad najważniejszymi problemami działalności wywiadowczej i rozpoznawczej.

ADRESACI KONFERENCJI:

 • przedstawiciele środowisk naukowych;
 • przedstawiciele Sił Zbrojnych RP i innych państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE) oraz struktur militarnych tych organizacji;
 • przedstawiciele administracji rządowej RP oraz polskich służb specjalnych oraz instytucji tego typu w państwach NATO i UE.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 1. Teoria działań wywiadowczych;
 2. Zarządzanie wiedzą i informacją w strukturach rozpoznawczych i instytucjach wywiadowczych;
 3. Analizy wywiadowcze — metody, techniki i narzędzia;
 4. Proces przygotowania pracowników struktur rozpoznawczych i instytucji wywiadowczych;
 5. Przyszłość działań wywiadowczych.

Konferencja zostanie zrealizowana w formie paneli tematycznych. Do dyskusji
w panelach oraz w czasie sesji plenarnej zostaną zaproszeni przedstawiciele polskiego resortu obrony narodowej, NATO, UE oraz najważniejsi badacze z Polski
i z zagranicy — z zakresu studiów nad działaniami wywiadowczymi.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Józef KOZŁOWSKI – Instytut Historii Wojskowej ASzWoj, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, j.kozlowski@akademia.mil.pl
dr hab. Dominik SMYRGAŁA, Instytut Historii Wojskowej ASzWoj, d.smyrgala@akademia.mil.pl
dr Katarzyna STELMASIAK, Instytut Historii Wojskowej ASzWoj, k.stelmasiak@akademia.mil.pl
dr Mariusz KAMIŃSKI – Szkoła Administracji Obronnej ASzWoj, m.kaminski@akademia.mil.pl
mgr Katarzyna SABOŃ – k.sabon@akademia.mil.pl – sekretarz Komitetu Organizacyjnego

MIEJSCE KONFERENCJI:

Akademia Sztuki Wojennej al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103,
00–910 Warszawa

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • języki konferencji: angielski;
 • udział w konferencji – bezpłatny;
 • rejestracja na konferencję odbywać się będzie przy pomocy formularza na stronie ASzWoj.

TERMINY:

 • start rejestracji – 01/09/2021
 • draft agendy konferencji – 01/09/2021
 • przesłanie abstraktów, wystąpień i artykułów – 30/09/2021
 • koniec rejestracji – 30/09/2021
 • ostateczna wersja agendy – 30/09/2021
 • konferencja – 7–8 października 2021
 • ostateczny termin przesłania pełnych tekstów wystąpień i artykułów – 30.11.2021 r.
 
Informacji ws. konferencji udziela Komitet Organizacyjny (p. mgr . K. Saboń – ws. zgłoszeń – +48 261 814 754, k.sabon@akademia.mil.pl oraz dr J. Kozłowski – j.kozlowski@akademia.mil.pl, +48 261 813 853).


***


The Military History Institute of the War Studies University in Warsaw is happy to announce that the next, III International Conference on Intelligence Studies and Military Intelligence will be held in Warsaw in the hybrid form — on 7–8 October 2021.

The main objective of the Conference is to continue debate on a common body of knowledge for Intelligence Studies and Military Intelligence and use this forum for exchange of views and opinions on new and innovative programmes in intelligence and security studies. In addition, it is necessary to critically analyse intelligence-
-related issues, summarise theoretical developments and indicate key reference points for a future research.

The Conference will be a continuation of efforts within the domain of Intelligence Studies and Military Intelligence in Poland. It aims to bring together academics, researchers and scholars to share their experiences and research results on Intelligence Studies. It is also designed to become an interdisciplinary platform for researchers, practitioners and educators to present, discuss and exchange views and opinions on the most recent innovations, trends and practical challenges within the domain of Intelligence.

We hope to host representatives of the Polish and international scientific organizations; representatives of the Armed Forces of the Republic of Poland and other countries of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), the European Union (EU) as well as of military structures of these organizations; representatives of the Government of the Republic of Poland and Polish intelligence agencies and similar institutions in NATO and EU countries. Participants will be invited to explore the latest research in the Intelligence domain and its potential impact across the civilian and military dimensions. Its program will feature presentations by participants and will allow opportunities for networking with top researchers and intelligence leaders.

There will be opportunities to present papers on various aspects of intelligence studies/military intelligence and research reports from related disciplines. Discussion during the Conference will be organized in thematic panels. Distinguished guests, Polish Ministry of Defence representatives, NATO and EU officials as well as Intelligence Studies scholars will be invited to lead panel discussions.

We are also looking forward for contributions to the discussion from members of European and NATO Intelligence Communities. We hope that this will also contribute to a better understanding of the essence and content of the Intelligence Studies and theory of Intelligence in particular. Therefore, we are soliciting for papers addressing topics including:
 
 1. Intelligence theory;
 2. Information and knowledge management in Intelligence;
 3. Intelligence analysis – methods, techniques and tools;
 4. Intelligence training, education and professionalization;
 5. Future of Intelligence and emerging technologies.

This year, ISC will focus on the following issues:

 • how to convince customers to listen to Intelligence assessments?
 • Structured Analytic Techniques – a necessity or an excuse?
 • analysts should be educated or just trained? Is there a room for a compromise?

Location of the event would the War Studies University — al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00–910 Warsaw, Poland.

Conference language would be English and participation – free of charge. Registration for the conference – with a dedicated form published on the War Studies University website. All correspondence for the Conference should be sent to the
e-mail address: isc2021@akademia.mil.pl.

Organizers foresee the publication of contributions submitted for the Conference in the form of a monographic publication and additionally in the special issue of the journal of the War Studies University — Security and Defence Quarterly:

More details will follow closer to the event. Information on the conference is provided by the Organizing Committee: Mrs. Katarzyna SABOŃ (M.A.), for registration +48 261 814 754 k.sabon@akademia.mil.pl; Mr. Józef KOZŁOWSKI (Ph.D.) – +48 261 813 853 j.kozlowski@akademia.mil.pl

IMPORTANT DEADLINES

 • Deadlines:
 • On-line registration starts – 01/09/2021
 • Draft agenda – 01/09/2021
 • Target for sending abstracts and conference papers – 30/09/2021
 • Deadline for registration – 30/09/2021
 • Final agenda – 30/09/2021
 • Conference – 7–8 October 2021
 • Deadline for sending the full texts of articles – 30/11/2021

Deadlines are driven by the requirement for Conference planning and travel authorities. Some adjustments to the program are possible.

The upcoming event was planned as the academic study of intelligence continues to develop with intelligence and security services playing more and more important role in policy and decision making, particularly with regards to a state’s national security. In addition, there is a significant increase in national programs in intelligence analysis and building next blocks for the theory of intelligence. Now, especially and more than ever, skilled intelligence analysts are urgently needed to assess and manage information dealing with critical political, military and security issues.