Za nami ogólnoakademickie zamierzenia metodyczne

1 zdjęcie w galerii
Ocena działalności dydaktycznej i badawczo-naukowej, główne wyzwania nadchodzącego roku akademickim oraz jakość kształcenia – o tym debatowano podczas corocznych zamierzeń akademickich: konferencji metodycznej i sympozjum jakości kształcenia, które odbyły się w ASzWoj w dniach 9-10 września br.
Konferencja metodyczna (9 września 2021 r.) z udziałem gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego rektora-komendanta Akademii oraz płk. prof. dr. hab. inż. Leszka Elaka prorektora ds. dydaktycznych, miała na celu ocenę funkcjonowania poszczególnych komórek ASzWoj w ciągu minionych 12 miesięcy oraz określenie głównych założeń działalności dydaktycznej, badawczo-naukowej oraz organizacyjnej uczelni w nadchodzącym roku akademickim.

Spotkanie pozwoliło określić i doprecyzować sposób realizacji różnych form kształcenia, a także kierunki rozwoju działalności naukowej.
W podsumowaniu konferencji rektor Kosowski podziękował dziekanom, dyrektorom niezależnych instytutów oraz kierownikom jednostek organizacyjnych ASzWoj za ich zaangażowanie w budowanie potencjału dydaktycznego i naukowo-badawczego Akademii.

Konferencja metodyczna stała się także doskonałą okazją do wyróżnienia trzech naukowców za inicjatywy podejmowane na rzecz uczelni. Symboliczny ryngraf otrzymali: płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak, prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj, płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, pełnomocnik ds. jakości kształcenia. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

Dzień później, 10 września br., władze Akademii, kadra kierownicza ASzWoj, naukowcy, pracownicy oraz przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych spotkali się na Akademickim Sympozjum Jakości Kształcenia, które zostało zorganizowane w ASzWoj już po raz czwarty.

Cenny głos w dyskusji zabrał pełnomocnik ds. jakości kształcenia, prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, który w swoim wystąpieniu zaprezentował zasadnicze wnioski z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021, przede wszystkim w odniesieniu do nauczania zdalnego. Zaprezentowane zostały również wyniki badań ankietowych nauczycieli i studentów, a także wnioski z badania losów zawodowych absolwentów Akademii. Swoimi spostrzeżeniami mieli okazję podzielić się także przedstawiciele środowiska studenckiego i doktoranckiego.

Druga część sympozjum poświęcona została wartościom patriotycznym w procesie nauczania oraz aktywnym i nowoczesnym metodom kształcenia, aktywizującym studentów.