Społeczeństwo, Gospodarka, Siły Zbrojne – relacja z konferencji

17 listopada 2021 r. odbyła się V Konferencja naukowa pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE - DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU W DOBIE KRYZYSU w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.
Spotkanie rozpoczął płk prof. dr hab. Tomasz Jałowiec, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, który podkreślił, że spotykamy się w szczególnych czasach, również dla naukowców, gdzie ważna jest współpraca środowiska cywilnego z wojskiem. A podczas takich spotkań jak dzisiejsza konferencja wypracowywane są nowe rozwiązania, które są próbą wyjścia naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu.

Celem konferencji była wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania publicznego, obronności i bezpieczeństwa, w tym ekonomiki bezpieczeństwa oraz polityki rozwoju.

Konferencja było doskonałą okazją do przedstawiania zagadnień związanych z działaniami zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju społeczności, dotyczące współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz odnoszące się do obronności i bezpieczeństwa w perspektywie społecznej.

Zaprezentowane w trakcie seminarium wystąpienia spotkały się dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości i uczestników konferencji stając się punktem wyjścia do ożywionej dyskusji.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Stanisław Sirko, Dyrektor Instytutu Zarządzania, który serdecznie podziękował wszystkim prelegentom za wyśmienite wystąpienia oraz za ogromne zainteresowanie konferencją. Wyraził też nadzieję, że następna konferencja będzie mogła mieć charakter stacjonarny. Dyrektor szczególnie podziękował przewodniczącej komitetu organizacyjnego - dr hab. Marzenie Piotrowskiej-Trybull - oraz wszystkim osobom wchodzącym w skład komitetu organizacyjnego: dr Karinie Górskiej-Rożej, dr Aleksandrze Kaczmarek, dr Dorocie Kurek, dr. Wiesławowi Krzeszowskiemu oraz dr Marlenie Niemiec za cały wysiłek włożony w przygotowanie tej cyklicznej konferencji naukowej.

Spotkanie zorganizowano we współpracy z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.