Kształcenie w środowisku wielokulturowym – przyszłość szkolnictwa wyższego

7 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe nt. „Zarządzanie edukacją w uczelniach wyższych w wielokulturowym środowisku”.
W wydarzeniu aktywny udział wzięli przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni, między innymi: Baltic Defense College, Akademii Marynarki Wojennej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Politechniki Rzeszowskiej i Akademii Sztuki Wojennej. Celem, do którego dążyli organizatorzy, była wymiana doświadczeń w zakresie wyzwań związanych z przyjmowaniem na polskie uczelnie wyższe coraz większej liczby cudzoziemców oraz dyskusja nad perspektywami kształcenia w środowisku wielokulturowym.

W trakcie obrad poruszano problemy uznawalności świadectw dojrzałości kandydatów na studentów spoza Polski, znajomości języka polskiego przez cudzoziemców, relacji interpersonalnych pomiędzy studentami zagranicznymi i polskimi, usprawnień wynikających z konieczności przystosowania zaplecza infrastrukturalnego i kadrowego pod kątem różnic kulturowych i wymagań z tym związanych. Prelegenci dostrzegali zarówno wady i trudności w kształceniu cudzoziemców na swoich uczelniach, lecz wszyscy wspólnie zauważyli, że zdecydowanie nad nimi górowały zalety. Kształcenie w środowisku wielokulturowym daje przed wszystkim możliwości poszerzenia kontaktów zawodowych dla studentów i wykładowców. Wzbogaca się także potencjał kadrowy i naukowy uczelni prowadzącej takie kształcenie w krótszej i dalszej perspektywie.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem a wyróżniało się przede wszystkim ciekawymi dyskusjami, podczas których zarówno zaproszeni eksperci, jak i liczni uczestnicy aktywnie dzielili się sugestiami, które miejmy nadzieję pozwolą odważniej patrzeć na kształcenie w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Podsumowując seminarium płk prof. dr hab. Tomasz Jałowiec dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia stwierdził „Edukacja w środowisku wielokulturowym jest z nami od wielu lat. Obecna sytuacja geopolityczna skłania nas jednak na szersze i odważniejsze patrzenie i działanie w tym kierunku. Tylko wymiana doświadczeń i wspólne działanie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał zróżnicowanego kulturowo środowiska, co będzie wartością dodaną dla całej uczelni a w szczególności dla studentów”.

Wydarzenie wpisuje się w cykl przedsięwzięć naukowych Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej poświęconych problemom nauk o zarządzaniu i jakości. Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Zastosowań Metod Ilościowych i Technologii Informacyjnych z Instytutu Zarządzania.