Grafika przedstawia mapę Polski.

Kolejna akademicka debata o bezpieczeństwie

W dniach 23-24 listopada br. na terenie ASzWoj odbyła się krajowa konferencja naukowa nt. „Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” realizowana w ramach projektu naukowego pod tym samym tytułem. Organizatorami tego naukowego spotkania był Instytut Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. Wydarzenie patronatem medialnym objęła „Polska Zbrojna”.
Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy naukowej na temat współczesnych uwarunkowań i charakteru działań państwa, administracji, gospodarki narodowej, organizacji społecznych i obywateli w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Uczestnikami wydarzenia byli między innymi przedstawiciele: Sztabu Generalnego WP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Straży Granicznej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, a także akademickich badawczo-dydaktycznych jednostek organizacyjnych i think-tanków: Instytutu Prawa, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Wojskowego i Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.

W konferencji, poza panelami ogólnymi, przeprowadzono również sześć paneli tematycznych odnoszących się do warunków zewnętrznego zagrożenia państwa i czasu wojny dotyczących:
  • aspektów materialnych i formalnych zewnętrznych zagrożeń państwa i napaści zbrojnej w ujęciu prawa międzynarodowego i krajowego;
  • prawno-organizacyjnych zasad działania administracji publicznej i organów dowodzenia Sił Zbrojnych;
  • ochrony i bezpieczeństwa granicy państwowej;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • zapewnienia przetrwania ludności;
  • koncepcji struktury powiązań funkcjonalnych systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu obronnego państwa, stosownie do wymagań wynikających z istoty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i napaści.

Znaczenie poruszanej problematyki wzrasta w obliczu analizy współczesnego środowiska bezpieczeństwa Polski oraz złożonych międzynarodowych interakcji politycznych, militarnych, ekonomicznych oraz społecznych. Współczesne konflikty często przybierają formę hybrydową, a cele polityczne osiąga się innymi sposobami, niż do tej pory.

Funkcjonowanie władz publicznych i społeczeństwa w rozważanych warunkach wymaga szczególnego wysiłku, zaś pojawiające się na tym podłożu pytania - podjęcia dyskusji przez różne środowiska naukowe i eksperckie, z poszanowaniem wolności debaty akademickiej, dzięki czemu zakładano stworzenie możliwości szerokiego spojrzenia na problematykę badań z perspektywy różnych dyscyplin naukowych (nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, nauk o zarzadzaniu, nauk prawnych i innych), a także wymiany doświadczeń z punktu widzenia kluczowych dziedzin bezpieczeństwa narodowego.

Zgodnie z kalendarzem akademickim w najbliższych miesiącach czeka nas jeszcze wiele przedsięwzięć poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Zachęcamy do śledzenia zapowiedzi w dziale NAUKA/KONFERENCJE NAUKOWE na stronie internetowej Akademii.