Zdjęcie przedstawia uczestników Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej podczas inauguracji

Inauguracja PSPO

5 zdjęć w galerii
Z początkiem tygodnia ponad dwudziestu oficerów rozpoczęło Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. To najwyższa forma kształcenia oficerów, którzy mogą w przyszłości objąć stanowiska generalskie i admiralskie.
Studentów przywitał gen. bryg. dr Robert Kosowski rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej akcentując rangę tych studiów oraz życząc zebranym owocnej nauki w uczelnianych murach, a w przyszłości - objęcia najwyższych stanowisk zarówno w kraju, jak i w strukturach międzynarodowych.

„ASzWoj będąc sukcesorem tradycji i dorobku Wyższej Szkoły Wojennej stwarza doskonałe warunki do tego, by na kanwie doświadczeń historycznych rozwijać zdolność myślenia koncepcyjnego i twórczego myślenia strategicznego, umiejętność krytycznej oceny działań własnych, a także przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki (…).” – powiedział rektor-komendant, podkreślając również obowiązek spełniania przez wszystkich oficerów rygorów dydaktycznych.

Program studiów zakłada kształcenie w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Zakres tematyczny zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. procedur planowania i zarządzania strategicznego, organizacji systemu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz roli poszczególnych komponentów wojskowych i cywilnych w tym systemie, uwarunkowań geopolitycznych, społeczno-ekonomicznych i prawnych bezpieczeństwa. Wśród przedmiotów znajdą się m. in. strategia wojskowa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe czy komunikacja strategiczna.

Przedmioty będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów, paneli problemowych, warsztatów, konferencji i gier strategicznych. Oficerów czekają też podróże i wizyty studyjne, m. in. w kwaterze Głównej NATO w Brukseli i Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajęcia będą prowadzić nie tylko wykładowcy ASzWoj, ale też inni eksperci z zakresu bezpieczeństwa i byli dowódcy wojskowi.