„Działania wywiadowcze” 2021 – relacja z konferencji

W dniach 7–8 października 2021 roku odbyła się w Akademii Sztuki Wojennej konferencja III International Intelligence Studies and Military Intelligence Conference – ISC 2021  (III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Działania wywiadowcze”). Organizatorem konferencji była Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Instytutu Historii Wojskowej ASzWoj.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Działania wywiadowcze”, która odbyła się w formie hybrydowej: stacjonarnie – w auli im. gen. dyw. T. Kutrzeby oraz on-line – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zgromadziła ona kilkudziesięciu uczestników z kraju i z zagranicy, w tym Europy Zachodniej i Kanady. Językiem roboczym konferencji był język angielski. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

Uczestników przywitał prorektor ASzWoj ds. wojskowych, płk dr hab. Dariusz Majchrzak. Moderatorami poszczególnych paneli byli: Martin Svarovsky, Dyrektor Programu „Security Strategies” z European Values Centre for Security Policy z  Pragi oraz dr hab. Dominik Smyrgała (prof. ASzWoj), kierownik Katedry Historii Wywiadu i Kontrwywiadu IHW.

Celem konferencji było podjęcie tematów związanych z problematyką studiów wywiadowczych, twórcze wykorzystanie tego forum do wymiany ocen i opinii, krytyczna analiza zagadnień związanych z prowadzeniem działań wywiadowczych, podsumowanie osiągnięć w tej dyscyplinie oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie najważniejszych elementów, które powinny podlegać szczególnie intensywnym badaniom.

Zebrane doświadczenia wskazują, że ta cykliczna już konferencja stała się użyteczną platformą współpracy praktyków z przedstawicielami nauki, wymiany poglądów oraz doświadczeń na temat realizacji podstawowych zadań w domenie wywiadu i rozpoznania oraz dyskusji nad najważniejszymi problemami działalności wywiadowczej i rozpoznawczej.

Instytut wykorzystał tę okazję do promowania wiedzy o polskiej historii – jednym z najważniejszych zaproszonych przez Instytut gości był prof. Edward Opaliński z Instytutu Historii PAN, który przedstawił, z okazji 400. rocznicy bitwy pod Chocimiem, sylwetkę jednego z największych dowódców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Jana Karola Chodkiewicza, hetmana wielkiego litewskiego, który zmarł w czasie oblężenia tej twierdzy.

Konferencję podsumował prorektor ds. naukowych Akademii Sztuki Wojennej, płk dr hab. Tadeusz Zieliński. Oficjalnie zamknął on wydarzenie zapraszając jednocześnie na kolejne tego rodzaju konferencje organizowane przez Akademię Sztuki Wojennej.

Uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za udział i zachęcamy do udziału w kolejnych naukowych spotkaniach.

***
III INTERNATIONAL INTELLIGENCE STUDIES AND MILITARY INTELLIGENCE CONFERENCE 

On October 7-8, 2021, the 3rd International Intelligence Studies and Military Conference was held at the War Studies University in Warsaw, Poland. The conference was organized by the Department of the History of Intelligence and Counterintelligence of the Institute of Military History. 

The 3rd International Scientific Conference "Intelligence Activities" was held in a hybrid form: stationary – in the auditorium of M.G. T. Kutrzeba and on-line – using electronic means of communication. It gathered dozens of participants from Poland and abroad, including Western Europe and Canada. The language of the conference was English. Participation in the event was free. 

The participants were welcomed by the Vice-Rector of the War Studies University for Military Affairs, Colonel Dariusz Majchrzak (Ph.D. habil.). The moderators of individual panels were: Martin SVAROVSKY, the Director of the "Security Strategies" Program from the European Values Center for Security Policy from Prague and Dominik Smyrgała (Ph.D. habil., Professor, War Studies University), the Head of the Department of the History of Intelligence and Counterintelligence of the Institute of Military History.  

The aim of the conference was to take up topics related to the issues of intelligence studies, to use this forum for the exchange of assessments and opinions, to critically analyze issues related to conducting intelligence activities, to summarize the achievements in this discipline and to develop a common position on the most important elements that should be subject to a particularly intensive research.  

The collected experiences indicate that this already cyclic conference has become  a useful platform for cooperation between practitioners and representatives of science, exchange of views and experiences on the implementation of basic tasks in the domain of intelligence and reconnaissance, and discussion on the most important problems of intelligence and reconnaissance activities. 

The Institute of Military History used this opportunity to promote knowledge about Polish history – one of the most important guests invited by the Institute was prof. Edward OPALIŃSKI from the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, who presented, on the occasion of the 400th anniversary of the Battle of Khotyn, the profile of one of the greatest commanders of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Jan Karol Chodkiewicz, the Grand Hetman of Lithuania, who died during the siege of this fortress. 

The conference was summed up by the Vice-Rector of the War Studies University for Scientific Affairs, Colonel Tadeusz Zieliński (Ph.D. habil.). He officially closed the event, at the same time inviting participants for further conferences of this type organized by the  War Studies University. 

We would like to thank the participants and speakers for their participation, we also invite all to the next conferences, seminars, symposia and webinars in this specific area of scientific research – organized by the War Studies University.