None

Tym żyła Akademia w 2020 roku

Pandemia koronawirusa, prowadzenie zajęć w formule nauczania zdalnego, walka z dezinformacją – to główne wyzwania, przed którymi „oko w oko” stanęła Akademia w 2020 roku.
Mijające miesiące były jednak także czasem intensywnego rozwoju na polu naukowym i dydaktycznym oraz owocnej współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. Zapraszamy do lektury artykułu o tym, czym żyła ASzWoj w A.D. 2020! 

NAUKA i DYDAKTYKA 
W pierwszej połowie marca, ze względu na rozprzestrzeniające się zagrożenie wywołane koronawirusem SARS-CoV-2, Akademia Sztuki Wojennej rozpoczęła prowadzenie zajęć w formule nauczania zdalnego. Stworzenie warunków dydaktykom i studentom do kontynuacji zajęć w pełnym wymiarze, ale na odległość, stało się ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i technicznym. Minione działania wymagały dostarczenia nowych narzędzi teleinformatycznych oraz równoległego szkolenia nauczycieli i studentów z ich obsługi, które pozwoliły na płynne przejście ze stacjonarnego trybu szkolenia na zdalne.  Na koniec roku z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że Akademia zdała ten specyficzny egzamin i kontynuuje zajęcia w bieżącym roku. 
Na szczególną uwagę zasługuje realizacja studiów i kursów wojskowych, które ze względu na swoją specyfikę, potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz ograniczenia przeciwepidemiczne odbywały się w sposób stacjonarny, hybrydowy lub zdalny. Systematycznie poszerzano ofertę szkoleniową uczelni, jak również stale rozwijano bazę dydaktyczną z uwzględnieniem informatyzacji systemów wsparcia dowodzenia i pracy sztabowej. Studenci i słuchacze uczestniczyli także w planowych podróżach studyjnych i wybranych ćwiczeniach wynikających z programów studiów i kursów wojskowych – wszystko to zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  
Podkreślenia wymaga znaczna intensywność szkolenia kadr rezerwy, cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony ich uczestników i wynikające z ustanowienia roku ubiegłego „rokiem szkolenia rezerw”. Zdobyte doświadczenia w zakresie szkolenia zdalnego mogą w przyszłości zostać zaadaptowane do  poszerzenia oferty szkoleniowej rezerw osobowych.  
Pomimo pandemii, na jakości nie straciło także kształcenie studentów cywilnych. W tym roku Akademia Sztuki Wojennej, jako jedyna z aplikujących uczelni, otrzymała dotację na realizację aż pięciu kursów e-learningowych MOOC (z ang. Massive Open Online Course, masowy otwarty kurs edukacyjny) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W wyniku intensywnych prac przygotowano między innymi takie kursy jak:  
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, 
  • Założenia do metodyki przygotowania pracy dyplomowej i magisterskiej 
  • Kurs logistyki w oparciu o wybrane moduły systemu SAP ERP, 
  • Kurs z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej, 
  • Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego. 

Bardzo ważnym krokiem w rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w murach Akademii była decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z którą ASzWoj z dniem 29 października 2020 roku otrzymała kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki  o zarządzaniu i jakości.  

Warto wspomnieć o dwóch kolejnych sukcesach:  
  • kierunek „lotnictwo” na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzyskał ocenę pozytywną Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia i potwierdza fakt dobrego przygotowania studentów do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy; 
  • kierunek studiów "zarządzanie i dowodzenie" otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały Kierunek – doskonałość w kształceniu", przyznawany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przedmiotowy kierunek znalazł się wśród zaledwie dziewięciu kierunków studiów w całej Polsce, któremu został przyznany tej najwyższej rangi certyfikat.  
 
Nie tylko dydaktyka, ale również świat nauki musiał przywyknąć do formy zdalnej. Dużym wyzwaniem było uruchomienie nowoczesnej księgarni internetowej dostępnej pod adresem: https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/, w której oprócz książek, monografii, ebooków i czasopism nasi sympatycy mogą również nabyć akademickie pamiątki.
Ponadto w Akademii w 2020 roku zorganizowane zostały liczne webinaria i wirtualne konferencje naukowe, których organizacja i merytoryka w środowisku naukowym zostały ocenione bardzo wysoko. Były to m.in. takie spotkania jak:  
  • XV edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie zasobami obronnymi w XXI wieku" (organizowana przez Regionalny Departament Badań nad Zasobami Obronnymi (DRESMARA) - Centrum Edukacji i Szkolenia PTEC NATO we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego oraz partnerami z USA, Rumunii i Mołdawii), 
  • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa PUBLIC MANAGEMENT 2020 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa” (organizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia). 
  • II Międzynarodowa Konferencja „Działania wywiadowcze” (organizowanej przez Instytut Historii Wojskowej wspólnie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy). 

Warto podkreślić, że naukowcy i analitycy z ASzWoj wielokrotnie pojawiali się w mediach, dzieląc się swoją opinią z zakresu geopolityki i wszystkich wymiarów bezpieczeństwa.

WSPÓŁPRACA 
Pomimo przeniesienia wielu aktywności do przestrzeni wirtualnej, Akademia prowadziła intensywne działania z partnerami krajowymi i zagranicznymi, wynikające z dotychczasowych zobowiązań. Zawarto także kilka nowych, perspektywicznych porozumień.  
Wspólne badania naukowe, współpraca zespołów projektowych, prowadzenie szkoleń oraz organizacja praktyk studenckich – to  podstawowe cele współpracy pomiędzy ASzWoj a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Zawarta w czerwcu umowa dotyczy także tworzenia wspólnych analiz naukowych, publikowania artykułów  w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych, organizowania konferencji oraz wymiany doświadczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, infrastrukturę i kształcenie.  
W czerwcu zacieśniona została również współpraca Akademii z firmą WB Electronics S.A. Zakres porozumienia obejmuje realizację wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, naukowych i dydaktycznych w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, planowania i kierowania ogniem WRiA w ramach połączonego wsparcia ogniowego oraz rozpoznania. Dodatkowo, podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział współpracy, której dotychczasowym efektem było utworzenie na Wydziale Wojskowym unikatowego laboratorium ZZKO TOPAZ. 
Porozumienie zawarte zostało też z Polską Spółką Gazownictwa. Podpisana umowa pozwala wymieniać doświadczenia w obszarach m. in.: bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej czy zarządzania podmiotami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Współpraca instytucji rozszerzona jest o prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych – w szczególności tych, charakteryzujących się dużą innowacyjnością. 
W grudniu z kolei miało miejsce spotkanie robocze inicjujące współpracę władz uczelni z dyrekcją Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC). Współpraca ta skoncentruje się przede wszystkim na przygotowaniu wspólnej oferty kursów i warsztatów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz wymianie eksperckiej w zakresie prowadzenia szkoleń. Nie zabraknie także kwestii typowo naukowych − organizacji konferencji czy publikacji artykułów w jednym z akademickich czasopism „Cybersecurity & Law”. Przy okazji pierwszej wizyty, goście zapoznali się również z możliwościami Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji ASzWoj.

ROZWÓJ AKADEMICKICH THINK-TAKNÓW 
1 czerwca 2020 roku w strukturach uczelni powstał nowy „think tank” - Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa. Zadania realizowane przez ten ośrodek koncentrują się w szczególności na przygotowywaniu opracowań analitycznych raportów i rekomendacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, na potrzeby resortu obrony narodowej oraz innych podmiotów działających na rzecz cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. 
Centrum tworzą cztery jednostki organizacyjne: Ośrodek Organizacji i Analiz Prawnych, Ośrodek Strategii Cyberbezpieczeństwa i Edukacji, Ośrodek Implementacji Nowoczesnej Technologii Cyberbezpieczeństwa oraz Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji. ACPC wydaje także czasopismo naukowe, tematycznie związane z cyberprzestrzenią i bezpieczeństwem - półrocznik „Cybersecurity and Law”, które dostępne jest na stronie Akademii: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/publikacje-i-raporty/ 
W lipcu odbyło się także uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – utworzonego w 2016 roku akademickiego „think tanku”, którego przeznaczeniem jest prowadzenie badań i analiz, pobudzanie debaty oraz rozwijanie innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Teraz w nowo wyremontowanym budynku, mieszczą się trzy ośrodki badawcze: Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi, Ośrodek Badań Azji oraz Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej, tworzące aktywną platformę współpracy między krajowymi i zagranicznymi środowiskami analitycznymi. 

WAŻNE WYDARZENIA 
W kalendarzu Akademii Sztuki Wojennej na 2020 roku nie zabrakło także wyjątkowych wydarzeń spoza sfery nauki i dydaktyki.  
Dzień 15 czerwca ustanowiony został dorocznym Świętem Akademii Sztuki Wojennej. Data ta nie jest przypadkowa - ponad 100 lat temu, w 1919 roku, powołana do życia została Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, przemianowana później na Wyższą Szkołę Wojenną (WSWoj), której tradycję odziedziczyła obecna Akademia. Ponad stuletnia historia to powód do wielkiej radości i dumy, a oficjalne ustanowienie tego święta powinno być dla wszystkich członków społeczności akademickiej bodźcem do dalszego działania. Koncentrując się na rozwoju i doskonaleniu, warto wracać do tradycji, z której i w której wyrosła nasza uczelnia oraz pamiętać o najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, które w niej przetrwały.  
Do grona wyjątkowych osobowości, których losy splotły się z Wyższą Szkołą Wojenną, należy m.in. jej komendant – generał Tadeusz Kutrzeba. Jeden z najwybitniejszych sztabowców II Rzeczypospolitej, który zdobył doświadczenie w armii cesarsko-królewskiej w okresie I wojny światowej, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, dowodził Armią „Poznań” podczas kampanii wrześniowej. Był najlepiej wykształconym polskim dowódcą dwudziestolecia międzywojennego. Nie bez powodu zatem, 23 lipca 2020 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika tego wybitnego żołnierza. Wiedza merytoryczna generała Kutrzeby oraz jego zdolności planistyczne i organizacyjne są doskonałym wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych kadr wojskowych kształconych w murach Akademii. Natomiast dla studentów cywilnych postać ta jest przykładem pracowitości i poświęcenia dla dobra Ojczyzny. 
We wrześniu Akademia aktywnie uczestniczyła w XXVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. ASzWoj pierwszy raz w swojej historii znalazła się wśród grona wystawców MSPO. Na stoisku Akademii zwiedzający mogli zapoznać się z nie tylko ofertą dydaktyczną czy akademickimi nowościami wydawniczymi, ale także ze specyfiką systemów wspierających proces kształcenia w wybranych jednostkach organizacyjnych Akademii. 
W 2020 roku, po raz pierwszy w historii zorganizowany został także Wirtualny Dzień Otwarty, co w dobie pandemii podyktowane było troską o zdrowie kandydatów na studnia cywile w ASzWoj. Wirtualne spacery i wywiady on-line oraz zwiedzanie kampusu ASzWoj okiem kamery drona dostępne były na stronie internetowej i we wszystkich akademickich mediach społecznościowych. Dzięki temu udało się przyciągnąć uwagę maturzystów i zaprosić ich do wybrania jednego z kilkunastu oferowanych w naszej uczelni kierunków studiów. Mimo to mamy nadzieję, że w 2021 roku uda się zorganizować „dzień otwarty” w tradycyjnej formie i spotkać „twarzą w twarz” z naszymi przyszłymi studentami. Wideorelacja z WDO dostępna jest tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/articles/aktualnosci-2/2020-05-153-sprawdz-co-sie-dzieje-na-wirtualnym-dniu-otwartym-relacja-na-zywo/ 
 
AKTYWNI W WALCE Z KORONAWIRUSEM 
Akademia Sztuki Wojennej włączyła się w akcję Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego zachęcającą żołnierzy, którzy przeszli COVID-19 i zakażenie SARS-CoV-2 do oddawania osocza, którego brakuje w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  
W uczelni, wzorem lat ubiegłych, organizowane były również cykliczne zbiórki krwi – tym samym pracownicy, żołnierze i studenci ASzWoj mogli dzielić się cennym darem z chorymi i ofiarami wypadków. Organizatorem akcji był Klub ASzWoj i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
W roku, gdy cały świat walczy z pandemią koronawirusa, również naukowcy z Akademii Sztuki Wojennej podejmowali szeroko zakrojone badania związane zarówno z metodami zapobiegania zakażeniom, jak i wpływem obecnej sytuacji na różne obszary bezpieczeństwa w skali globalnej. Zapraszamy do zapoznania się z efektami tych prac Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP oraz Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, dostępnymi w zakładce „Publikacje i raporty” na stronie Akademii: https://www.wojsko-polskie.pl/ aszwoj/publikacje-i-raporty/ 
 
STUDENCKIE ŻYCIE W ASZWOJ 
Studenci cywilni Akademii stali się kolejną grupą, która musiała w krótkim czasie przystosować się do nowego trybu nauki i „studiowania” w dobie zagrożenie SARS-COV-2. Cieszy nas fakt, że zaistniała sytuacja pandemiczna nie pokrzyżowała planów samorządu studenckiego ani nie osłabiła ich zaangażowania w życie uczelni, czego dowodem jest m.in. podpisanie na początku grudnia „Academici Pacta Conventa".  
W obszernym dokumencie znajduje się zbiór wszystkich zajęć dodatkowych, w tym aktywności naukowych, sportowych i hobbystycznych, z których mogą korzystać studenci naszej uczelni. Można w nim znaleźć spis sekcji i klubów sportowych, grup artystycznych i kreatywnych, a ponadto zestawienie oferty e-learningowej i językowej, oferowanej przez funkcjonujące w Akademii komórki organizacyjne. Z myślą o miłośnikach podróżowania w dokumencie znalazło się także zestawienie wszystkich możliwości praktyk, staży i wymiany semestralnej w ramach programu Erasmus +. Akademickie Pacta Conventa uzupełniają informacje na temat stypendiów – m.in. naukowych i socjalnych – możliwych do uzyskania w naszej Alma Mater oraz zakwaterowania w domu studenckim. Warto zapoznać się także z pomysłami akademickiego Biura Karier, które dzięki organizowanym warsztatom i zestawieniu aktualnych ofert staży i praktyk wspiera u studentów w budowaniu ich ścieżek kariery. 
W lutym 2020 roku w ASzWoj wystartowała kolejna, już trzecia edycja programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Jak co roku projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem – aż 105 studentów zdecydowało się zmierzyć m.in. ze szkoleniem strzeleckim, inżynieryjnym, ochrony przed bronią masowego rażenia, geografią, WF-em, językiem obcym oraz zajęciami praktycznymi z musztry i terenoznawstwa.  
 
POMOC CHARYTATYWNA / POMOC DRUGIEMY CZŁOWIEKOWI 
W mijającym roku społeczność Akademii pokazała, że chce i potrafi pomagać osobom potrzebującym wsparcia, co było szczególnie widoczne w grudniu, kiedy włączyliśmy się w trzy charytatywne zbiórki. Podczas finału Szlachetnej Paczki, prezenty z uczelni trafiły do mężczyzny chorującego na stwardnienie rozsiane. Relacja wolontariusza, który wręczał paczki jest dla nas wszystkich, dla całej społeczności akademickiej, ogromną satysfakcją: „Pan Bogdan z niedowierzaniem oraz zachwytem spoglądał na nas niosących prezenty. Marzeniem był trójkołowy rower, spełnienie było, jak relacjonował jeden z wolontariuszy, nie dziesięciokrotnie, ale - „jedenastokrotnie” większe, niż oczekiwania. Główny prezent w „szybkim” czerwonym kolorze ozdobiony kokardkami stał się tym wymarzonym „czerwonym ferrari” w drodze do samodzielności. Szkliste oczy, bezwarunkowy uśmiech dziecka na twarzy dorosłego mężczyzn świadczący o wewnętrznej ekspresji niepohamowanej radości. Tego dnia uszczęśliwiania nie było końca. Ogromną radość przyniosła ilość prezentów zapakowanych z pieczołowitą starannością co wzbudziło podziw dla darczyńcy u pana Bogdana”.

MINĄŁ KOLEJNY ROK I CO DALEJ?
Początek roku zawsze jest nie tylko czasem podsumowań, ale także wyznaczania nowych kierunków działania na najbliższe dwanaście miesięcy.  
W kalendarzu akademickim na 2021 rok znalazły się m.in. najważniejsze krajowe i międzynarodowe ćwiczenia studyjne organizowane cyklicznie przez Wydział Wojskowy, takie jak TWIERDZA-21, BRAMA-21 czy JOINT RESOLVE 21, które przygotowują kolejne roczniki studentów i słuchaczy wojskowych do pracy dowódczo-sztabowej. Istotnym elementem kształcenia oficerów są także podróżne studyjne i zajęcia terenowe, których nie zabraknie również i w tym roku. Pozwalają one sprawdzić w praktyce dotychczas zdobytą przez studentów wiedzę oraz „wyposażyć” ich w nowe umiejętności. 
Szkolenie  doskonalące w bieżącym roku ukierunkowane będzie na dalszym utrzymaniu jego wysokiej jakości we wszystkich formach. Kontynuowane będą dwa zasadnicze kierunki. Pierwszy dotyczy przygotowania kadr do wykorzystania narzędzi informatycznych w procesach dowodzenia. Drugi kierunek stanowić będzie natomiast dalsza intensyfikacja przeszkalania kadry rezerwy. 
Wzorem lat ubiegłych startuje IV edycja Legii Akademickiej ciesząca się rosnącą popularnością  wśród naszych studentów. Inauguracja nastąpi w lutym. 
Najbliższy rok przyniesie również wiele wartych uwagi wydarzeń naukowych, organizowanych przez akademickie wydziały, instytuty i centra. Już dziś zapraszamy do śledzenia takich konferencji jak „Warsaw Cyber Summit” Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa, „NATO Defence Education Enhancement Program” Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego czy „Wielowymiarowość Współczesnej Logistyki” Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.  
Rok 2021 będzie czasem prężnego rozwoju Programu Erasmus+ w Akademii Sztuki Wojennej, dzięki przyznanej przez Komisję Europejską „Karcie Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego” (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027. Dzięki uzyskaniu karty studenci Akademii nadal będą mogli uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych na studia i praktyki, czerpać korzyści naukowe, poznawać kulturę innych państw, rozwijać networking i poszerzać horyzonty. Pracownicy, na podobnych jak dotychczas zasadach, będą prowadzić zajęcia dydaktyczne oraz upowszechniać wyniki badań naukowych szerokiemu gronu specjalistów z europejskich uczelni i ośrodków badawczych.  
Kandydaci na studia cywilne już dziś mogą zapoznać się z ofertą kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej, w szczególności z kierunkami studiów i perspektywami zawodowymi. Na wiosnę, z myślą o tegorocznych maturzystach, zorganizowany zostanie Dzień Otwarty, który w zależności od rozwoju epidemii przyjmie tradycyjną lub wirtualną formę. Przypominamy, że rekrutacja online rozpocznie się na początku maja.  

Dobrego Roku!