None

„Erasmus Charter for Higher Education” przyznany ASzWoj

Rozpoczęta w maju 2020 roku weryfikacja wniosku Akademii Sztuki Wojennej o zgodę na dalsze funkcjonowanie w Programie Erasmus+ zakończyła się wydaniem pozytywnej opinii!
Przyznany Akademii Sztuki Wojennej „Erasmus Charter for Higher Education” (ECHE, Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego) oznacza płynne przejście z Programu Erasmus+ do jego następcy (nazwa nowego programu nie została jeszcze potwierdzona), którego realizacja przewidziana jest na lata 2021-2027. Uzyskanie Karty Erasmusa jest warunkiem koniecznym do wypełnienia przez uczelnie wyższe, zainteresowane korzystaniem z Erasmusa w latach trwania kolejnej perspektywy finansowej programu.

Ocena Komisji Europejskiej obejmowała szereg aspektów, a w szczególności: zaangażowanie uczelni w realizację Programu Erasmus+, uczelnianą Erasmus Policy Statement, poszanowanie zasad niedyskryminacji i transparentność, a także aktywności realizowane w Akademii oraz upowszechnianie ich rezultatów. Istotnym elementem rozpatrywania wniosku była kwestia internacjonalizacji uczelni oraz rola umiędzynarodowienia, zawarta w strategii rozwoju Akademii.

Przypominamy, iż w bieżącym roku wygaśnie edycja Programu Erasmus+ przewidziana na lata 2014-2021. Dzięki uzyskanej ocenie studenci Akademii będą mogli w dalszym ciągu uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych na studia i praktyki, czerpać korzyści naukowe, poznawać kulturę innych państw, rozwijać networking i poszerzać horyzonty. Pracownicy Akademii będą w dalszym ciągu mogli prowadzić zajęcia dydaktyczne oraz upowszechniać wyniki badań naukowych szerokiemu gronu specjalistów z europejskich uczelni i ośrodków naukowych.

***

Akademia należy do europejskiej rodziny od 2009 roku. Pierwszym programem wymiany akademickiej z europejskimi instytucjami, w którym uczestniczyliśmy, był Lifelong Learning Programme - LLP Erasmus, kolejnym – Erasmus+. Na przestrzeni ostatnich lat grono beneficjentów Erasmusa w Akademii urosło do ponad 2000 osób. Studenci i pracownicy wyjeżdżają do instytucji w całej Unii Europejskiej oraz państw kandydujących, w ramach akcji KA103 – współpraca z Krajami Programu. Ponadto od 2018 roku Akademia realizuje wymianę w ramach akcji KA107 – współpraca z Krajami Partnerskimi, a konkretnie z Ajou University z Republiki Korei. Sieć kontaktów Akademii w ramach Programu Erasmus+ obejmuje w sumie ponad 90 zagranicznych uczelni wojskowych i cywilnych.