None

Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Tegoroczni absolwenci studiów II stopnia Akademii Sztuki Wojennej już po raz drugi mogą wziąć udział w konkursie o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę magisterską dotyczącą różnych aspektów i płaszczyzn bezpieczeństwa państwa.
Celem konkursu jest promowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także poszerzanie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie. Dodatkowo zamysłem organizatorów jest zachęcenie studentów do pogłębiania wiedzy w drodze badań i przedsięwzięć naukowych w ramach tworzonej pracy magisterskiej oraz motywowanie do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

Konkurs dotyczy prac napisanych w języku polskim i obronionych w bieżącym roku akademickim. Zgłoszenia będzie oceniać Komitet Konkursowy, który wyłoni 3 laureatów konkursu.

Wydrukowaną pracę wraz z jej elektroniczną wersją (Word i PDF) oraz wypełnionymi załącznikami nr 1-3 należy złożyć do 31.07.2020 r. do pok. 62 w bl. 25 bądź wysłać pocztą na adres Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs o nagrodę Szefa SKW”.

Szczegóły konkursu zawiera „Regulamin konkursu o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę magisterską dla studentów Akademii Sztuki Wojennej”.