None

„Historia” wraca do Rembertowa!

Podczas tegorocznej rekrutacji, kandydaci na studia licencjackie w Akademii Sztuki Wojennej mają do wyboru 12 kierunków, a wśród nich absolutną nowość – w br. Akademia planuje uruchomić studia na kierunku „historia”. O istocie tych studiów w murach ASzWoj, poszczególnych specjalnościach oraz perspektywach zawodowych rozmawiamy z dyrektorem Instytutu Historii Wojskowej dr. Józefem Kozłowskim.
Redakcja: Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie (George Santayana). Dlaczego według Pana wiedza historyczna jest tak ważna w kształtowaniu współczesnego pokolenia?

Dr Józef Kozłowski: Jedynie przez kształtowanie świadomości historycznej oraz stałe budowanie wiedzy historycznej jesteśmy w stanie formułować przydatne wnioski na przyszłość, a świadomość narodowa i historyczna zawsze stanowią podstawowe elementy więzi narodowej. Tak kształtują się narody i tworzy się ich tożsamość.

Historia jest kluczowym czynnikiem wychowania. To dzięki niej możemy rozumieć czyny, doświadczenia i twórczość innych ludzi, grup społecznych, państw i narodów. Wszystko po to, aby uzmysłowić obywatelom moralną konieczność obrony najwyższych wartości narodu, państwa i jednostki.

R: Dzieje Rembertowa, tradycje, które dziedziczy dziś od swoich poprzedniczek Akademia Sztuki Wojennej, otoczenie pięknych, zabytkowych budynków na kampusie ASzWoj – czy to te elementy, Panie Dyrektorze, zdecydowały o „wielkim powrocie historii do Rembertowa” jako kierunku studiów?

JK: Oczywiście tradycja była jednym z ważniejszych elementów. Chciałem jednak skupić dookoła Instytutu także tych, dla których sprawy związane z dziejami naszej wojskowości, w tym służb specjalnych, stanowią podstawowy przedmiot zainteresowań. W Instytucie Historii Wojskowej będziemy dążyć do zapewnienia pracownikom naukowym możliwości swobodnego wypowiadania się w obu tych obszarach i prowadzenia szerokiej dyskusji. Planujemy dodatkowo działania ukierunkowane na wdrażanie do codziennej praktyki w obszarze historii osiągnięć najnowszych technologii informacyjnych, w tym tych stosowanych w archiwistyce.

Powstanie nowego kierunku – historii – na Akademii Sztuki Wojennej przyczyni się do poszerzenia zakresu działania uczelni, m.in. poprzez sukcesywne zwiększanie udziału pracowników Akademii w dyskursie naukowym w obszarze historii – głównie historii wojskowej i historii służb specjalnych.

Wszystkie te działania będą wspomagać prace nad nowymi kierunkami rozwoju myśli wojskowej oraz stałym zwiększaniem zakresu wykorzystania wiedzy i praktyki sztuki wojennej – co odpowiada aktualnym i perspektywicznym potrzebom Sił Zbrojnych RP.

R: Do kogo adresowany jest ten kierunek?

JK: Studia I stopnia na kierunku historia adresowane są do osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie historii oraz działaniach analityczno-informacyjnych i widzą swoją przyszłość w pracy w Siłach Zbrojnych RP oraz innych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Podstawowym argumentem przemawiającym za utworzeniem nowego kierunku studiów była bowiem konieczność kształcenia i zatrudniania przez instytucje państwowe kadr dysponujących umiejętnościami z zakresu historii, działań analityczno-informacyjnych, archiwistyki, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania wiedzą i informacją. Absolwenci zostaną także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia i kierunkach pokrewnych.

R: Studia realizowane będą w trzech specjalnościach: Historia wojskowa, Historia służb specjalnych oraz Archiwistyka.

JK: Studia w zakresie Historii wojskowej i Historii służb specjalnych mają przede wszystkim pozwolić na zrozumienie historycznych aspektów funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Powinny umożliwić nabycie umiejętności prowadzenia wielokierunkowych analiz w organach administracji publicznej – głównie resorcie obrony narodowej – i efektywną pracę w zespołach stanowisk kierowania obroną państwa. Mają także przygotować do działań planistycznych i wdrożeniowych w domenie informacyjnej na różnych szczeblach administracji rządowej, a także w wymiarze pozarządowym.

Absolwenci ze specjalności Archiwistyka mają skutecznie wspomagać wysiłki badawcze w oparciu o efektywne wykorzystanie zasobów archiwów historycznych, archiwów i instytucji kościelnych oraz archiwów państwowych, przy użyciu nowoczesnych mechanizmów zarządzania informacją i wiedzą.

R: Ważnym etapem w „drodze do dyplomu” na każdym kierunku studiów są praktyki zawodowe. Czy tak samo jest w przypadku „historii”?

JK: Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia studentów. Ich celem jest zdobywanie umiejętności praktycznych zgodnych z kierunkiem studiów, a istotą – możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów oraz prowadzenie badań empirycznych, które będą wykorzystane do przygotowania pracy dyplomowej.

Dlatego zwróciliśmy się o pomoc do urzędów administracji publicznej, archiwów, bibliotek i innych instytucji, także tych zaangażowanych w rozwój czytelnictwa, bibliotekarstwa i archiwizacji. Z ogromnym zadowoleniem muszę stwierdzić, że ze strony wszystkich instytucji, do których zwróciliśmy się z prośbą o współpracę w organizacji praktyk, uzyskaliśmy bardzo pozytywny odzew oraz deklaracje współpracy.

R: Dlaczego kandydaci na studia – pasjonaci historii – powinni wybrać właśnie Akademię Sztuki Wojennej?

JK: Dlatego, że wiedza i umiejętności pozyskane w czasie studiów uczynią z naszych absolwentów atrakcyjnych kandydatów na pracowników. W czasie studiów duży nacisk będzie bowiem położony na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw obywatelskich.

Naszym celem jest przygotowanie kadr wyspecjalizowanych zarówno w prowadzeniu badań historycznych, których wyniki będą mogły zostać wykorzystane w bieżącej pracy struktur militarnych i instytucji zaangażowanych w działania w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa, jak również w procesach planistycznych i działaniach analitycznych, które mogą odgrywać ważną rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

R: Jakie perspektywy zawodowe czekają absolwentów kierunku „Historia” po zakończeniu nauki w murach Akademii Sztuki Wojennej? Gdzie znajdą oni pracę?

JK: Uczelnia wojskowo-cywilna, jaką jest Akademia Sztuki Wojennej, będzie przygotowywać studentów kierunku „historia” do przyszłej pracy w placówkach naukowych, muzealnych, kulturalnych, archiwach, wydawnictwach, organach administracji państwowej, samorządowej i innych strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, w tym w Siłach Zbrojnych RP.

R: Poza kierunkiem „historia”, który prowadzony będzie na studiach pierwszego stopnia, Instytut Historii Wojskowej ASzWoj ma także innowacyjne propozycje studiów podyplomowych – Historia Służb Specjalnych, Działania analityczno-informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa oraz Turystyka historyczno-militarna. Dla kogo będzie to odpowiedni wybór?

JK: Studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych oraz Działania analityczno-informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa organizowane przez Instytut adresowane są do osób zajmujących się tematyką służb specjalnych oraz strategicznymi problemami bezpieczeństwa istotnymi dla rozwoju kraju i ochrony interesów państwa, jak też organizujących oraz realizujących działania analityczno-informacyjne.

Przygotowują one słuchaczy, poprzez analizę kwestii historycznych, zagadnień bezpieczeństwa państwa oraz poznanie elementów z zakresu procesów informacyjnych, do pełnienia funkcji średniego i wysokiego szczebla w administracji publicznej, głównie resorcie obrony narodowej, bądź przygotowujących się do podjęcia tych funkcji.

Studia podyplomowe Turystyka historyczno-militarna zapewniają przygotowanie metodyczne i praktyczne żołnierzy oraz pracowników wojska do realizacji zadań administracyjnych i organizacyjnych oraz dydaktyczno-wychowawczych w obszarze procesów rozwojowych turystyki kulturowej, jako formy edukacji w zakresie historyczno-militarnym skierowanej do żołnierzy, pracowników wojska, ich rodzin i otoczenia społecznego.

R: Panie Dyrektorze, historia rzeczywiście wraca do Rembertowa! Dziękujemy za rozmowę!
 

***
Instytut Historii Wojskowej powstał w 2018 roku na mocy uchwały Senatu Akademii Sztuki Wojennej. Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty publicznej oraz realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Akademię Sztuki Wojennej we wskazanym zakresie.

Instytut ma charakter interdyscyplinarny i zagospodarowuje istotny obszar poszukiwań i kształcenia leżący na styku historii, politologii i nauk o bezpieczeństwie. Tematyka historii wojskowości i służb specjalnych cieszy się niesłabnącą popularności w debacie publicznej, zarazem jednak brak jest rzetelnych źródeł wiedzy i informacji, a prezentowane opinie wielokrotnie nie są oparte na dostatecznie silnych podstawach faktograficznych. Swoją działalnością Instytut stara się tę lukę zapełnić.

W ramach Instytutu działają obecnie katedry: Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego oraz Katedra Historii Wojskowości i Studiów nad Obronnością.