Zdjęcie przedstawia żołnierzy rezerwy podczas ćwiczeń z terenoznawstwa.

10 października: Święto Żołnierza Rezerwy

Co roku 10 października obchodzimy Święto Żołnierza Rezerwy. Data obchodów tego święta nie jest przypadkowa i nawiązuje do zwycięskiej Bitwy pod Koronowem, stoczonej przez polskie rycerstwo i pospolite ruszenie z wojskami zakonu krzyżackiego 10 października 1410 r.
Oddziały polskie, pod dowództwem Sędziwoja z Ostroga i Piotra Niedźwiedzkiego, zmierzyły się ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Ostatecznie, w wyniku ciężkich walk, siły zakonu zostały pokonane, a dowódca armii krzyżackiej Michał Küchmeister von Sternberg został wzięty do niewoli. Bitwa pod Koronowem stanowi przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych średniowiecznej Europy.

Ustanowienie Święta Żołnierzy Rezerwy jest wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na każde wezwanie stawiają się do służby, aby stać na straży bezpieczeństwa państwa. Na przestrzeni wieków żołnierze rezerwy walcząc o Polskę, niejednokrotnie dawali przykład patriotycznej postawy, wierności przysiędze wojskowej oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego

Zgodnie z art. 99 Ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP, rezerwę stanowią byli żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej lub kandydackiej, oraz osoby, które nie były w wojsku, a po przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej zostały ujęte w ewidencji.

W Wojsku Polskim niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wyszkolenia rezerwistów. W Siłach Zbrojnych RP zachodzi proces modernizacji technicznej determinujący konieczność przekwalifikowania i przeszkolenia rezerwistów do nowych specjalności wojskowych.

Profesjonalne szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości rezerw osobowych oraz przygotowanie do mobilizacji to jeden z priorytetów w zakresie zapewnienia obronności państwa i realizacja zadań nakazanych przez Szefa SG WP w zakresie szkolenia rezerw.

Akademia Sztuki Wojennej obok wielu podstawowych zadań dydaktycznych, od 2017 r. znacznie zintensyfikowała swoją działalność w zakresie przeszkolenia kadr rezerwy dla SZ RP, rozbudowy korpusu podoficerów rezerwy w ramach projektu Legii Akademickiej, a także szkolenia wybranych pracowników resortu obrony narodowej.

W efekcie tego w ASzWoj w latach 2017-2021 zrealizowano kilkadziesiąt kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i przekwalifikowujących, w ramach których przeszkolono prawie tysiąc oficerów rezerwy, ponad 600 studentów w ramach projektu LA, kilkuset pracowników RON.

Oprócz świętowania Dnia Żołnierza Rezerwy kontynuujemy do końca roku szkolenie oficerów rezerwy wojsk inżynieryjnych, obrony przed bronią masowego rażenia, pododdziałów ochrony itd.

Nowością są kursy hybrydowe, których słuchacze oprócz szkolenia w ASzWoj kierowani są do specjalizowanych centrów i ośrodków na zajęcia praktyczne. Ta forma już zyskała pozytywne opinie słuchaczy. Trwają także prace nad przygotowaniem szkolenia zdalnego, umieszczonego w procesie szkolenia kadr rezerwy, aby utrzymać bieżącą kondycję i aktualność wiedzy, a także stałą łączność żołnierza rezerwy z jednostką macierzystą i ośrodkami szkolenia.

W szkoleniach dla rezerwistów Akademia Sztuki Wojennej uwzględnia postępującą informatyzację procesu dowodzenia i pracy sztabowej, która wymaga od oficerów znajomości wykorzystywanych obecnie systemów oraz nowych umiejętności. Dlatego też w części kursów przeszkalania oficerów rezerwy zaplanowano wdrożenie certyfikowanego szkolenia praktycznego z posługiwania się SWD „JAŚMIN” i „TOPFAS”.

Podkreślić i docenić należy także wysoką dyscyplinę i zaangażowanie żołnierzy rezerwy. Przykładem jest prawie 100% frekwencja w szkoleniu kursowym oraz wysoka aktywność w procesie szkolenia.

Rok 2022 r. będzie kolejnym rokiem intensyfikacji przeszkalania kadr rezerwy, zaplanowano przeprowadzenie kilkunastu kursów, w ramach których uczestniczyć będzie kolejnych kilkuset oficerów. Studenci – ochotnicy z Akademii i innych uczelni wyższych odbędą szkolenie w ramach projektu LA i zasilą szeregi podoficerów rezerwy. Ochotnicy mogą ubiegać się o szkolenie w ramach studium oficerów rezerwy.

Święto Żołnierza Rezerwy jest okazją, aby podziękować wszystkim Rezerwistom za ich dotychczasowe poświęcenie i zaangażowanie oraz przekazać życzenia dobrego zdrowia, dalszych sukcesów zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.