None
Obronność to młody kierunek, ale z długimi tradycjami. Od 2016 r. studia na tym kierunku odbywają się na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej. W ciągu kilku lat zostało wypromowanych kilkuset licencjatów i magistrów. Wielu z nich służy lub pracuje obecnie w służbach mundurowych, tj.: Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej lub instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa lub zarządzaniem kryzysowym.

Dlaczego warto wybrać te studia?
  • nasza kadra dydaktyczna to autorytety uznane i cenione w kraju i poza jego granicami, oficerowie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, uczestnicy misji poza granicami kraju (np. Irak, Afganistan, Czad, Macedonia), członkowie zespołów przygotowujących doktryny i strategie bezpieczeństwa;
  • to elitarność studiów – grupy nie większe niż 25 studentów, nie więcej niż 50 studentów na roku;
  • to kierunek doceniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną – przyznana ocena wyróżniająca;
  • to różnorodne i bardzo ciekawe studia w centrum zainteresowania obejmującym siły zbrojne;
  • to możliwość odbycia praktyk zawodowych w instytucjach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo;
  • to możliwość rozpoczęcia kariery w Wojsku Polskim dzięki udziałowi w programie „Legia Akademicka”;
  • to ciekawe i różnorodne życie studenckie poza zajęciami dydaktycznymi – możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich i międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych, wyjazdach i wizytach studyjnych.
 
Wybierając kierunek obronność, możesz odbyć studia:
 
licencjackie (I stopnia), które trwają 6 semestrów (3 lata) i obejmują 1800 godzin wykładów, seminariów, ćwiczeń, konwersatoriów i praktyk ponad 40 różnych przedmiotów akademickich takich, jak: sztuka studiowania, wstęp do badań nad wojną i wojskowością, historia sztuki wojennej, Siły Zbrojne RP, studium operacyjne obszaru RP, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, przywództwo wojskowe, podstawy dowodzenia, współczesna technika wojskowa, polskie państwo podziemne, cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych, działania taktyczne wojsk obrony terytorialnej (WOT), konflikty arabsko-izraelskie. Po zdaniu wymaganych egzaminów, napisaniu i obronieniu pracy licencjackiej absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej Wydział Wojskowy stawia na umiejętności praktyczne, dlatego studiujący na tym kierunku mogą odbywać praktyki zawodowe w jednostkach wojskowych, administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz w organizacjach proobronnych. Ponadto każdy chętny student ma możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego w „Legii Akademickiej”. Po zaliczeniu części teoretycznej, odbyciu przez ochotnika ćwiczeń wojskowych i zdaniu egzaminu student otrzymuje odpowiednio status szeregowego rezerwy lub podoficera rezerwy.
 
Na studiach I stopnia na kierunku „obronność” istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:
 
  • obrona terytorialna – w ramach tej specjalności studenci poznają: taktykę wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej, organizację systemu obrony terytorialnej, podstawy topografii wojskowej, działań specjalnych, rozpoznania wojskowego, organizacji i prowadzenia działań partyzanckich i przeciwpartyzanckich. Specjalność ta jest kierowana do wszystkich tych, którzy pragną związać swoją przyszłość z WOT lub innym rodzajem sił zbrojnych;
  • współczesne konflikty zbrojne – specjalność ta jest adresowana do wszystkich tych, którzy wykazują zdolności do planowania, analizowania i doradzania. W ramach tej specjalności studenci pogłębiają wiedzę z takich przedmiotów, jak: metody analizy konfliktów zbrojnych, historia konfliktów narodowych i etnicznych w Europie, historia europejskiej integracji militarnej, teraźniejsze zagrożenia terrorystyczne, przyczyny konfliktów w strefie poradzieckiej oraz geografia konfliktów zbrojnych. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności uprawniają do podjęcia pracy w ośrodkach analitycznych zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, np. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy też w pozarządowych zespołach eksperckich.
 
Studia magisterskie (II stopnia) trwają 4 semestry (2 lata) i obejmują ponad 1000 godzin wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów z 30 różnych przedmiotów takich, jak np.: obronność, teoria walki zbrojnej, obrona powietrzna, myśl operacyjna, współpraca cywilno-wojskowa, działania wojsk specjalnych, systemy informatyczne w obronności. Po zdaniu wymaganych egzaminów, napisaniu i obronieniu pracy magisterskiej absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. 
 
Na studiach II stopnia na kierunku obronność jest możliwość wyboru specjalności obronność państwa. Jest ona adresowana do wszystkich tych, którzy chcieliby podjąć pracę w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych odpowiadających za bezpieczeństwo. Dzięki przedmiotom, takim jak: współpraca cywilno-wojskowa, polityka bezpieczeństwa, pozamilitarne przygotowania obronne oraz bezpieczeństwo informacji w organizacji, absolwent jest wyposażony w wiedzę niezbędną na stanowisku specjalisty, analityka i projektanta w zespołach w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych. Posiadana wiedza i umiejętności są szczególnie pożądane na różnych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP, organizacjach gospodarczych, instytucjach publicznych oraz ośrodkach zarządzania kryzysowego.


Ambasador kierunku
obronność
Dr Michał PRZYBYLAK