Studia na kierunku dowodzenie mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką dowodzenia, a także przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, w tym aspektów ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz analizy środowiska działań militarnych.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
 
Absolwent kierunku studiów dowodzenie będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w specjalnościach: planowanie i organizacja działań Wojsk Obrony Terytorialnej oraz praca analityczno-sztabowa, które będą umożliwiać:
 • realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na poziomie taktycznym;
 • wykonywanie zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej;
 • wspieranie komórek organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
 
 
Absolwent kierunku dowodzenie będzie znał m.in.:
 • terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem terminologii kierowania i dowodzenia;
 • istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji, a także zasady, prawidłowości i instrumenty zarządzania organizacjami i zespołami ludzkimi;
 • podstawy, istotę, zasady i wymogi dowodzenia, procesy informacyjno-decyzyjne, procedury oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu taktycznego;
 • procedury planowania, organizowania i kontrolowania działania jednostek organizacyjnych sił zbrojnych na poziomie taktycznym. 
 
Absolwent kierunku dowodzenie będzie potrafił m.in.:
 • wykorzystać posiadaną wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów dotyczących organizacji i funkcjonowania pododdziałów i oddziałów wojsk lądowych i obrony terytorialnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznego przetwarzania informacji;
 • dokonywać, w czasie pokoju, kryzysu i wojny, oceny otoczenia bliższego i dalszego oddziałów i pododdziałów, ze szczególnym uwzględnieniem procedur obowiązujących w wojskach lądowych i obrony terytorialnej, identyfikować szanse i zagrożenia oraz zarządzać ryzykiem;
 • działać w ramach komórek funkcjonalnych stanowisk dowodzenia wojsk lądowych poziomu taktycznego realizujących zadania w systemie narodowym i sojuszniczym;
 • pełnić rolę kierownika zespołu, planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania problemów organizacyjnych, dokonywać wyboru sposobu działania oraz podejmować decyzje w tym zakresie.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
 
Absolwent studiów I stopnia kierunku dowodzenie będzie posiadał nowoczesną, utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności stwarzające możliwość:
 • ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w wybranych korpusach osobowych;
 • ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej lub o przyjęcie do studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach Obrony Terytorialnej;
 • aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.
 
Kontakt do Ambasadora kierunku
dowodzenie:
dr Wojciech SZCZUROWSKI