Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia umożliwiają zdobycie wiedzy z obszaru bezpieczeństwa informacyjnego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, dyskusji, prac w grupach, pracy indywidualnej.

Studia są adresowane do osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego na stanowiskach specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego i cyberbezpieczeństwa, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego i cybernetycznego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej. Ponadto program studiów jest ukierunkowany na przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji pożądanych przez jednostki odpowiedzialne bezpośrednio za bezpieczeństwo państwa, takie jak jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, służby specjalne itp.

Studenci pozyskują i pogłębiają wiedzę z bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji, w tym danych osobowych, analizują newralgiczne miejsca w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, poznają regulacje i zasady postępowania w przypadku zarządzania informacjami i danymi, poznają funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa krajowego oraz systemów bezpieczeństwa w innych krajach, w tym odgrywających istotną rolę międzynarodową - takich jak: USA, Rosja czy Chiny.

Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:
  • zarządzanie cyberbezpieczeństwem,
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym.

W ramach specjalność zarządzanie cyberbezpieczeństwem student otrzymuje podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni rozumianej jako zbiór trzyelementowy: użytkownicy, informacje, urządzania do transmisji danych. Zapoznają się z metodami zarządzania ryzykiem, które są podstawą w podejmowaniu decyzji związanych z projektowaniem systemów bezpieczeństwa, sposobami zabezpieczeń baz danych oraz bezpieczeństwem sieci i systemów teleinformatycznych.

Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym dostarcza studentom wiedzy z obszaru projektowania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normami międzynarodowymi ISO: 27000. Przekazywana wiedza obejmuje, m.in. metodykę i sposoby zarządzania ciągłością działania, która jest najważniejsza z punktu widzenia zapewnienia ciągłości dostarczania usług przez jednostki realizujące zadania publiczne. Ponadto studenci zapoznają się bieżącymi oraz przewidywanymi zagrożeniami dotyczącymi usług publicznych oraz kształcą umiejętności ich analizowania, wyszukiwania i przewidywania kierunków ich rozwoju, a tym samym podejmowania odpowiednich działań prewencyjnych.

Natomiast na studiach II stopnia istnieje możliwość wyboru specjalności:
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem,
  • walka informacyjna.
 
Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem kształci takie umiejętności, jak kreowanie i dbanie o bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, utrzymanie ciągłości działania, konstruowanie testów penetracyjnych na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego. Całość specjalności ma za zadanie wykształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa użytkowania cyberprzestrzeni oraz utrzymywania bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

Specjalność walka informacyjna odnosi się do najnowszych zagrożeń hybrydowych. W ramach tej specjalności absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu analizy i identyfikacji treści propagandowych, walki z fake newsami, budowy strategii i doktryn walki informacyjnej, komunikacji i edukacji medialnej 3.0. Absolwenci tej specjalizacji mają bogatą wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa informacji i komunikacji oraz umiejętność analizy semantycznej przekazu medialnego.

Ambasador kierunku
bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo