None
Adresatami studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są absolwenci studiów licencjackich pragnący zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. w administracji publicznej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służbach specjalnych, podmiotach ratowniczych, a także komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.
 
Studia te są realizowane w trzech specjalnościach bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie bezpieczeństwem, których program nauczania dopasowany jest do specyfiki specjalności.
 
W ramach bezpieczeństwa powszechnego nacisk kładziony jest przede wszystkim na zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności, w bezpieczeństwie publicznym – na zwalczanie przestępczości oraz kryminologię i kryminalistykę. Zarządzanie bezpieczeństwem to nowa specjalność, w ramach której studenci nabywają wiedzę dotyczącą kierowania procesami w administracji oraz instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.
 
Zajęcia na wszystkich specjalnościach charakteryzują się praktycznością przedstawianych treści, często mają charakter warsztatowy poparty bogatym doświadczeniem zawodowym kadry dydaktycznej. Na zajęcia cyklicznie są zapraszani przedstawiciele różnych formacji i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, co umożliwia studentom poznanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych podmiotów i ułatwia podjęcie decyzji o własnym rozwoju zawodowym.
 
Studia magisterskie trwają cztery semestry. Od semestru drugiego kształcenie koncentruje się na przedmiotach kierunkowych, a od trzeciego – na tych, wybieranych według zainteresowań studentów. Bezcenną wartością jest możliwość pisania prac dyplomowych pod kierunkiem doświadczonych promotorów, mających bogatą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.
 
Absolwenci studiów II stopnia są wyposażeni w kompetencje, które uprawniają do wykonywania obowiązków na stanowiskach w jednostkach administracji publicznej lub służby w formacjach sił zbrojnych RP. Potrafią prawidłowo oceniać zagrożenia oraz stan bezpieczeństwa, a także rozwiązywać ewentualne problemy z tych obszarów, wykorzystując sprawdzone metody oraz nowoczesne technologie.
 
Ambasador kierunku 
bezpieczeństwo wewnętrzne 
studia II stopnia
dr Piotr HAC