Zdjęcie przedstawia Ambasadora kierunku bezpieczeństwo narodowe (studia magisterskie)

Ambasador kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia magisterskie)

Fundamentem działania Akademii Sztuki Wojennej jest kształcenie elit Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa. Uczelnię spośród innych wyróżnia wysoka jakość kształcenia, wszechstronna oferta edukacyjna odpowiadająca potrzebom rynku pracy i innowacyjnej gospodarki oraz możliwość studiowania na najważniejszej uczelni wojskowej w Polsce.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oferuje unikatowy kierunek bezpieczeństwo narodowe na studiach I i II stopnia, którego celem jest zapewnienie studentom dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu teorii i praktyki bezpieczeństwa, zdobycia wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na różnych stanowiskach, rozwoju naukowego oraz promowanie postaw sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa w jego różnych wymiarach.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w zespole i zna najwyższe standardy etyczne. Nabywa kompetencje badawcze adekwatne do podejmowanych wyzwań zawodowych na regionalnym krajowym rynku pracy oraz umiejętność współpracy z otoczeniem instytucjonalnym, w tym instytucjami publicznymi, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi głównie poprzez aktywność badawczą, udział w seminariach, warsztatach naukowych, a także w wielu innych przedsięwzięciach.

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności pod kierunkiem znamienitej kadry naukowo-dydaktycznej – uznanych i cenionych w kraju i poza jego granicami naukowców i praktyków (żołnierze zawodowi, emerytowani oficerowie służb specjalnych, urzędnicy administracji państwowej). Wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach, wyróżniający się wiedzą ekspercką w obszarze bezpieczeństwa oraz świetni nauczyciele akademiccy w zróżnicowany sposób prowadzący zajęcia ze studentami. Studenci mają możliwość uzupełniania i pogłębiania zdobytej wiedzy w licznych kołach naukowych.

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe są prowadzone w trzech specjalnościach: obrona narodowa, bezpieczeństwo społeczne, analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa. Są one kontynuowane na studiach magisterskich, podczas których studenci pogłębiają wcześniej zdobytą widzę oraz nabywają nowe umiejętności przydatne w pracy na stanowiskach w państwowych i prywatnych instytucjach odpowiedzialnych za powszechnie rozumiane bezpieczeństwo.

W ramach specjalności obrona narodowa studenci zdobywają wiedzę na temat suwerenności i niepodległości Polski, nienaruszalności granic, powszechnego obowiązku obrony oraz zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej i podmioty prywatne na rzecz obronności państwa.

W ramach specjalności bezpieczeństwo społeczne studenci poznają problematykę zagrożeń społecznych, bezpieczeństwa socjalnego i demograficznego, zadań z zakresu polityki społecznej państwa realizowanych przez administrację szczebla rządowego i samorządowego, rozwiązywania konfliktów społecznych oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Studenci specjalności analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwej oceny zagrożeń i ich ryzyka. Poznają różne typy zagrożeń militarnych i niemilitarnych (wojna hybrydowa, zagrożenia asymetryczne) oraz skutki przez nie wywoływanie. W trakcie realizacji treści programowych kształtowane są umiejętności niezbędne do prognozowania zagrożeń i ich skutków dla bezpieczeństwa narodowego.

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe zatrudniani są na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, w tym w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, służbach specjalnych, Straży Granicznej, Policji, a także w sektorze prywatnym zajmującym się szeroko pojmowanymi kwestiami bezpieczeństwa.

Kształcenie na studiach stacjonarnych odbywa się w dni robocze, a na studiach niestacjonarnych w soboty oraz niedziele. Na obu formach kształcenia jest realizowany ten sam plan studiów. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia, z powodu globalnej pandemii, odbywają się w trybie zdalnym przez MS Teams oraz platformę ILIAS.

Ambasador kierunku
bezpieczeństwo narodowe
studia II stopnia
dr Przemysław GASZTOLD