OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie są kontynuacją studiów licencjackich (I stopnia).
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, case-study, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy charakteryzują się wszechstronnością zainteresowań, którzy chcą poznać  zawiłości uwarunkowań prawnych różnych instytucji i chcą  swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji.
 
CELE
Administracja to przede wszystkim działalność zajmująca się wykorzystaniem całego aparatu urzędniczego i obejmuje cały zakres spraw o charakterze publicznym, a swoje podstawy czerpie z prawa, ekonomii oraz zarządzania.
 
Studia na kierunku „Administracja” z założenia  mają dawać absolwentom najbardziej wszechstronne i zróżnicowane wykształcenie.
 
Oprócz podstaw z zakresu administrowania, studenci zetkną się również z zagadnieniami obejmującymi elementy ekonomii, statystyki, czy finansów publicznych (w tym finansów wojskowych).
 
Interdyscyplinarny charakter kształcenia na kierunku „Administracja”  pokazuje, że studenci nie tylko rozwiną  swoje analityczne umiejętności, ale przede wszystkim ich podstawowym narzędziem pracy będzie doskonała znajomość prawa.
 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja – II stopień, realizowane są w ramach dwóch specjalności:
  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa
 
Specjalność: Nowe technologie w administracji 
Nowe technologie wywierają istotny wpływ na administrację publiczną i są jednym z kluczowych elementów zwiększenia efektywności jej funkcjonowania. Zdolność do szybkiego reagowania na przeobrażającą się błyskawicznie rzeczywistość jest wyznacznikiem na drodze ku sprawnej, efektywnej i przyjaznej obywatelom i przedsiębiorcom administracji publicznej, która  wykonując swoje zadania, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, podlega przede wszystkim normom prawa.
 
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: aspekty prawne cyfryzacji, prawo nowych technologii, elektroniczne usługi publiczne, wtórne wykorzystanie informacji publicznej (re use), handel elektroniczny czy prawo bezpieczeństwa informacyjnego.
 
Specjalność:  Administracja wojskowa
Administracja wojskowa jest częścią składową administracji rządowej i obejmuje wszystkie sprawy sił zbrojnych niewchodzące w zakres dowodzenia i szkolenia, a także wszystkie czynności mające na celu zapewnienie wojsku wszystkiego, co jest mu potrzebne do sprawnego funkcjonowania zgodnie z zadaniami.
 
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: finanse wojskowe, administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, prawo organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwo militarne RP, prawo lotnicze i kosmiczne.
 
"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych. Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych, rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów. W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych. W ramach przedmiotów kierunkowych dla wszystkich studentów administracji realizowane są: Współczesne kultury prawne, Nauka o państwie i polityce, etyka urzędnicza, prawo pracy, polityka administracyjna, sądowa kontrola administracji, Legislacja administracyjna, prawa człowieka, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, seminarium dyplomowe.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami studenci są przygotowywani do pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, a także organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej.
 
W 2019 roku nasi Absolwenci znaleźli się wśród laureatów konkursu o nagrodę szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego! Potwierdza to wysoką jakość kształcenia w murach ASzWoj!

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny.
podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
 
Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji. 
 
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
 
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
 
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  • Kandydaci!
    Poznajcie Ambasadora kierunku ADMINISTRACJA!
    Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE:
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!
 
 
tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku
 
261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
REJESTRACJA ONLINE:
Rejestracja online startuje 4 maja 2021 roku.
 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z:
tel. 261-814-477
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "administracja", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
mgr Izabela Stańczuk