OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie są kontynuacją studiów licencjackich (I stopnia).
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, case-study, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy charakteryzują się wszechstronnością zainteresowań, którzy chcą poznać  zawiłości uwarunkowań prawnych różnych instytucji i chcą  swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji.
 
CELE
Administracja to przede wszystkim działalność zajmująca się wykorzystaniem całego aparatu urzędniczego i obejmuje cały zakres spraw o charakterze publicznym, a swoje podstawy czerpie z prawa, ekonomii oraz zarządzania.
 
Studia na kierunku „Administracja” z założenia  mają dawać absolwentom najbardziej wszechstronne i zróżnicowane wykształcenie.
 
Oprócz podstaw z zakresu administrowania, studenci zetkną się również z zagadnieniami obejmującymi elementy ekonomii, statystyki, czy finansów publicznych (w tym finansów wojskowych).
 
Interdyscyplinarny charakter kształcenia na kierunku „Administracja”  pokazuje, że studenci nie tylko rozwiną  swoje analityczne umiejętności, ale przede wszystkim ich podstawowym narzędziem pracy będzie doskonała znajomość prawa.
 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja – II stopień, realizowane są w ramach dwóch specjalności:
  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa
 
Specjalność: Nowe technologie w administracji 
Nowe technologie wywierają istotny wpływ na administrację publiczną i są jednym z kluczowych elementów zwiększenia efektywności jej funkcjonowania. Zdolność do szybkiego reagowania na przeobrażającą się błyskawicznie rzeczywistość jest wyznacznikiem na drodze ku sprawnej, efektywnej i przyjaznej obywatelom i przedsiębiorcom administracji publicznej, która  wykonując swoje zadania, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, podlega przede wszystkim normom prawa.
 
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: aspekty prawne cyfryzacji, prawo nowych technologii, elektroniczne usługi publiczne, wtórne wykorzystanie informacji publicznej (re use), handel elektroniczny czy prawo bezpieczeństwa informacyjnego.
 
Specjalność:  Administracja wojskowa
Administracja wojskowa jest częścią składową administracji rządowej i obejmuje wszystkie sprawy sił zbrojnych niewchodzące w zakres dowodzenia i szkolenia, a także wszystkie czynności mające na celu zapewnienie wojsku wszystkiego, co jest mu potrzebne do sprawnego funkcjonowania zgodnie z zadaniami.
 
W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: finanse wojskowe, administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, prawo organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwo militarne RP, prawo lotnicze i kosmiczne.
 
"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych. Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych, rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów. W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych. W ramach przedmiotów kierunkowych dla wszystkich studentów administracji realizowane są: Współczesne kultury prawne, Nauka o państwie i polityce, etyka urzędnicza, prawo pracy, polityka administracyjna, sądowa kontrola administracji, Legislacja administracyjna, prawa człowieka, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, seminarium dyplomowe.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami studenci są przygotowywani do pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, a także organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej.
 
W 2019 roku nasi Absolwenci znaleźli się wśród laureatów konkursu o nagrodę szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego! Potwierdza to wysoką jakość kształcenia w murach ASzWoj!
  • Kandydaci!
    Poznajcie Ambasadora kierunku ADMINISTRACJA!
    Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "administracja", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
mgr Izabela Stańczuk