RODO

Akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Polsce:
 
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (D.Urz. UE, nr L 119 z 4.05.2016 r.),  
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
 
W Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) Zarządzeniem nr 49 Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej wprowadzono do stosowania:
  1. Politykę ochrony danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej.
  2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych w Akademii Sztuki Wojennej. 
 
Dokumenty wyżej wymienione określają zasady przetwarzania danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej, w tym sposoby ich zabezpieczenia, zarządzania danymi osobowymi, prowadzenia wszelkich zbiorów, zarówno w kartotekach, teczkach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych lub podręcznych, jak i w systemach informatycznych oraz zadania, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych osób/podmiotów. 
 
W zakresie w którym Akademia Sztuki Wojennej bezpośrednio wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz podejmuje czynności niezbędne do celów zapobiegania i ścigania przestępczości , regulacje RODO zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się odpowiednie procedury resortowe, obowiązują przepisy o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa.
 
Link do strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl
 
 
Administratorem Danych Osobowych w Akademii Sztuki Wojennej jest Rektor-Komendant ASzWoj reprezentowany przez
gen. bryg. dr. Roberta KOSOWSKIEGO
z siedzibą przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Anna KOLEK
tel. 261-813-577