5 lat ASzWoj - lata tradycji

Z KART HISTORII
 • 1 października 2016 roku – utworzenie ASzWoj

  1 października 2016 r. rozpoczęła funkcjonowanie Akademia Sztuki Wojennej, powołana Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz. U. z dn. 24 czerwca 2016 r., poz. 906).

   

  „Mając na uwadze istotną rolę, jaką Akademia Sztuki Wojennej odgrywać będzie w systemie przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich poziomów dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego, uchwala się niniejszą ustawę przygotowującą Akademię Sztuki Wojennej do realizacji nowych zadań i wyzwań wynikających z potrzeb, wymagań i oczekiwań Wojska Polskiego, uwzględniających osiągnięcia polskiej i światowej sztuki wojennej.”  – czytamy w ustawie sprzed 5 lat.

   

  Akademia Sztuki Wojennej, w chwili powołania, kontynuowała prawa, a także wszelkie zobowiązania Akademii Obrony Narodowej. Studenci, doktoranci, słuchacze i kursanci AON stali się odpowiednio studentami, doktorantami, słuchaczami i kursantami Akademii Sztuki Wojennej.

   

  Czerpiąc z wieloletniej tradycji uczelni wojskowych, w szczególności z dziedzictwa Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946), ASzWoj wypełnia swoją misję edukacyjną, naukową, ekspercką i społeczną, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich: dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, patriotyzmie, rzetelności, otwartości na nowe idee oraz poszanowaniu człowieka.

 • 15 czerwca 2020 roku – po raz pierwszy "Świętem Akademii"
  Decyzją Pana Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 roku, dzień 15 czerwca ustanowiony został dorocznym Świętem Akademii Sztuki Wojennej.
   
  15 czerwca dla społeczności akademickiej jest dniem szczególnym – ponad 100 lat temu, w 1919 roku, powołana do życia została Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, przemianowana później na Wyższą Szkołę Wojenną (WSWoj), której tradycje odziedziczyła obecna uczelnia.
 • 24 czerwca 2019 roku - wręczenie sztandaru Akademii Sztuki Wojennej
  Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, 24 czerwca 2019 r., wręczono sztandar. Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru nastąpiło wbicie gwoździ honorowych w drzewiec przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i zaproszonych gości.
   
  Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Jadwiga Chruściel – córka gen. Antoniego Chruściela „Montera", wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej, jednego z dowódców Powstania Warszawskiego, patrona ulicy, przy której znajduje się ASzWoj oraz Piotr Sosnkowski – syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego, działacza niepodległościowego, doradcy marszałka Józefa Piłsudskiego, przewodniczącego Komitetu Wyższej Szkoły Wojennej, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.
   
  Przed chwilą nadany sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla żołnierza polskiego, a więc jest symbolem wierności honoru i męstwa – powiedział szef MON. Nawiązując do 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, podkreślił, że wykształciła ona całe pokolenia dowódców Wojska Polskiego, którzy wyróżniali się heroiczną postawą podczas II wojny światowej. 
   
  Dziś Akademia Sztuki Wojennej kontynuuje tradycje swej poprzedniczki (…), jest uczelnią, która zajmuje się przede wszystkim doskonaleniem umiejętności wojskowych dowódców wojska polskiego, ale także kształtowaniem postaw w duchu patriotyzmu i gotowości do poświęcenia – dodał minister Błaszczak.
   
  Głos zabrał również rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, który w szczególny sposób podziękował, ministrowi obrony narodowej za akt wręczenia sztandaru, Mieczysławowi Golónce – zastępcy burmistrza dzielnicy Remebrtów, przewodniczącemu Komitetu Ufundowania Sztandaru, jak również rodzicom chrzestnym sztandaru.
   
  Sztandar wojskowy, ten najważniejszy z najważniejszych symboli, otrzymuje się tylko raz. Jego znaczenie i wartość określają słowa wypisane na jego płacie – honor i ojczyzna – powiedział rektor-komendant. Zwracając się do całej społeczności akademickiej, dodał, że to od nas teraz zależy (…) czy swoją wyobraźnią,  odwagą,  determinacją w pracy dla ojczyzny – pracy najważniejszej, bo naukowej i edukacyjnej oraz poczuciem honoru, okryjemy ten sztandar w przyszłości nimbem potęgi, chwały i godności…
   
  Uroczystość poprzedziła msza św. koncelebrowana w kościele garnizonowym pw. św. o. Rafała Kalinowskiego. Eucharystii przewodniczył JE ks. bp gen. bryg. Józefa Guzdek, biskup polowy WP.
   
  Dziś Akademia przeżywa przełomowe wydarzenie, a w chwilach przełomowych nie wystarczą słowa, potrzebne są znaki (…). Zawierają one treść znacznie większą i pojemniejszą niż słowo. Takim znakiem jest nadanie sztandaru Akademii Sztuki Wojennej – powiedział biskup polowy WP.
   
  Biskup Guzdek podkreślił, że w sztandarze zapisuje się historia. Zgromadzonym przedstawicielom ASzWoj życzył, by w blasku tego sztandaru zapisały się kolejne sukcesy Uczelni, by kształtowały się kolejne pokolenia śmiałych i odpowiedzialnych oficerów Wojska Polskiego.
   
 • 15 czerwca 1919 roku – początki Wyższej Szkoły Wojennej
  W listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i znów stała się suwerennym państwem. Radość i entuzjazm ogarnęły cały kraj. Ówcześni rządzący mając w pamięci doświadczenia z walk o niepodległość w latach 1914-1920, dostrzegali niezwykle ważną, w wolnej już Polsce, potrzebę zorganizowania szkolnictwa wojskowego, w tym kształcenia wyższych kadr dowódczych i sztabowych. 15 czerwca 1919 roku powołano w Warszawie wyższą uczelnię wojskową – Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego. Pierwszym komendantem szkoły, zlokalizowanej w Warszawie przy al. Szucha 3, został gen. por. Stanisław Puchalski.
   
  W 1922 roku zmieniono nazwę uczelni – rozkazem Szefa Sztabu Generalnego z 01.06.1922 opublikowanym w dzienniku Rozkazów nr 33 z 16.08.1922 poz. 409 z dniem 01.11.1922 powołano Wyższą Szkołę Wojenną.  Otrzymała ona także nową siedzibę, którą był gmach przy ul. Koszykowej 79. W początkowym okresie działalności szkoły zajęcia ze studentami prowadzili z reguły oficerowie francuscy, którzy odegrali istotną rolę w jej tworzeniu i rozwoju. Długoletnim dyrektorem nauk i wykładowcą taktyki ogólnej był płk Louis Faury – oficer z  dużym doświadczeniem i ogromną wiedzą wojskową, który ukształtował podwaliny dydaktyczne szkoły. Do roku 1939 uczelnia wypromowała ponad 1300 oficerów dyplomowanych.
   
  Po wybuchu II wojny światowej szkołę odtworzono na terenie Szkocji, najpierw jako Kurs Wyższej Szkoły Wojennej, przemianowany później na Wyższą Szkołę Wojenną. Do 1946 roku uczelnia ta wykształciła 296 absolwentów, z których większość pełniła służbę w sztabach polskich oddziałów walczących we Włoszech, Francji i w Niemczech.
 • 15 kwietnia 1886 roku – w Krakowie urodził się Tadeusz Kutrzeba
  15 kwietnia 1886 roku w Krakowie urodził się generał Tadeusz Kutrzeba  komendant Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1928-1939. Uznawany jest on za jednego z najwybitniejszych i najlepiej wykształconych sztabowców II Rzeczypospolitej, zdobył doświadczenie w armii cesarsko-królewskiej w okresie I wojny światowej, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, dowodził Armią „Poznań” podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.
   
  "Wszyscy autorzy wspomnień i relacji podkreślają niezwykłą osobowość generała Tadeusza Kutrzeby. Postawny, zrównoważony, uprzejmy i rzeczowy – ale równocześnie stanowczy, budził powszechną sympatię i szczery szacunek. Nawet młodzi słuchacze Wyższej Szkoły Wojennej, wzorem wszystkich kursantów na świecie zwykle nadający wykładowcom różne przezwiska i ksywy, o Kutrzebie mówili „Pege” – od Pan Generał. Był to również nasz, wielkopolski generał". (Źródło: Marek Rezler, polski historyk, biograf i publicysta regionalny).
   
  Jednym z najważniejszych wydarzeń w żołnierskim życiu generała Kutrzeby była „Bitwa nad Bzurą”, o której sam później pisał: „Gdy przyszłe roczniki Wyższej Szkoły Wojennej Polski dla studiów taktycznych wyjeżdżać będą na pole bitwy nad Bzurą niech nie przeoczą, że formy działań wojennych ulegają zmianom i zależą od techniki uzbrojenia, ale że prawa wojny pozostają niezmienne. Spośród wielu tych praw najbardziej zasadnicza jest tak prosta, a tak trudna do zrealizowania prawda, że nie ma zwycięstwa bez bitwy. A przechodząc koło grobów poległych nad Bzurą żołnierzy polskich, niech ci, którzy kształcą się na przyszłych dowódców, wspomną, że leżą tu żołnierze, którzy starali się wykonać niewykonalny wówczas obowiązek obrony Polski".  
   
  Gen. Kutrzeba miał znaczny dorobek jako pisarz wojskowy i historyk. Był autorem wielu prac z dziedziny taktyki, organizacji wojskowych regulaminów i obszernych rozpraw wojskowo-historycznych. Całą wojnę spędził w niemieckich obozach jenieckich, w których z jego inicjatywy organizowano tajne kursy dla młodych oficerów. W obozach zbierał informacje, rozmawiał z uczestnikami walk z września, by ostatecznie napisać swe dwa największe dzieła „Bitwę nad Bzurą” i „Wojnę bez walnej bitwy”.
   
  23 lipca 2020 roku na terenie kampusu ASzWoj odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika generała Kutrzeby. Tym samym społeczność akademicka symbolicznie uhonorowała postać tego wielkiego żołnierza. Wiedza merytoryczna Tadeusza Kutrzeby oraz jego ponadprzeciętne zdolności planistyczne i organizacyjne są doskonałym wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych kadr wojskowych kształconych w murach Akademii. Natomiast dla studentów cywilnych postać ta jest doskonałym przykładem pracowitości i poświęcenia dla dobra naszej Ojczyzny.