IV edycja konkursu MON o nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Trwa IV edycja konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które dotyczą cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Zgłoszone pracepowinny być przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie autor pracy.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,

II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 50 000 zł:

 • nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 9000 zł, II nagroda – 6000 zł, III nagroda – 4000 zł.
 • nagrodami w kategorii II są: I nagroda – 14 000 zł, II nagroda – 10000 zł, III nagroda – 7000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie *.doc/*.docx,
 • jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
 • jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie *pdf,
 • zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informację o temacie pracy oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie). Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzór zaświadczenia.

Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.:

w zamkniętej kopercie na adres: Departament Cyberbezpieczeństwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiadają:

 • Przewodniczący Kapituły – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON - dr Aneta Trojanowska,
 • Zastępca Przewodniczącego Kapituły - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - gen. bryg. Karol Molenda,
 • Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP - płk Piotr Chodowiec,
 • Dyrektor Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego - płk Borys Iwaszko,
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego - dr inż. Marek Różycki,
 • Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - Szef CSIRT MON - płk Łukasz Jędrzejczak.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym szczegółowe wymagania, kryteria i etapy oceny prac zawiera Regulamin.

Materiały do pobrania: