III edycja konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii

To już trzecia edycja konkursu, w którym można zgłaszać prace naukowe z zakresu cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Suma nagród w konkursie to aż 43 000 zł.
Zgłoszone do konkursu prace muszą dotyczyć cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,

II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r.

Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r. rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 43 000 zł:

 • nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 8000 zł, II nagroda – 5000 zł, III nagroda – 3000 zł.
 • nagrodami w kategorii II są: I nagroda – 12 000 zł, II nagroda – 9000 zł, III nagroda – 6000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx,
 • jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf,
 • jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie pdf,
 • zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informację o temacie pracy oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie - uczestnik Konkursu może wykorzystać wzór zaświadczenia),
 • w przypadku rozpraw doktorskich – wykaz publikacji naukowych, na podstawie których powstała zgłoszona rozprawa oraz wskaźniki bibliometryczne (np. aktualna liczba cytowań).

Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.:

 • w zamkniętej kopercie na adres: Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiadają:

 • przewodniczący kapituły - Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - gen. bryg. Karol Molenda,
 • Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP - płk Piotr Chodowiec,
 • Dyrektor Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego - ppłk Borys Iwaszko,
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - dr inż. Marek Różycki,
 • Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Szef CSIRT MON - ppłk Łukasz Jędrzejczak.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym szczegółowe wymagania, kryteria i etapy oceny prac zawiera Regulamin.

Materiały do pobrania: