16 kwietnia  - święto Wojsk Inżynieryjnych

16 kwietnia - Święto Wojsk Inżynieryjnych

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: DG RSZ
Tradycyjnie w miesiącu kwietniu obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych, upamiętniając wysiłek i trud wszystkich pokoleń saperów, którzy walczyli o niepodległość Polski, rozminowywali kraj, odbudowywali go ze zniszczeń w różnych okresach swojej historii i nieśli pomoc społeczeństwu podczas klęsk żywiołowych.
Marszałek Józef Piłsudski powiedział - Każdy naród posiada pomniki, które zawarły w sobie jego cierpienia i radości, jak w jednym ognisku ześrodkowując przeżycia całych pokoleń. Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Tradycyjnie w miesiącu kwietniu obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych, upamiętniając wysiłek i trud wszystkich pokoleń saperów, którzy walczyli o niepodległość Polski, rozminowywali kraj, odbudowywali go ze zniszczeń w różnych okresach swojej historii i nieśli pomoc społeczeństwu podczas klęsk żywiołowych.

Dla żołnierzy wojsk inżynieryjnych dzień 16 kwietnia ma szczególną wymowę. Operacja forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 r., której powodzenie okupiło swym życiem tysiące saperów jest symbolem – oddania, nieustępliwości i odwagi Polskich Saperów. Dla żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych, wykonywanie zadań bojowych nie skończyło się wraz z ostatnim wystrzałem wojennym. Tuż po zakończeniu działań wojennych II Wojny Światowej wojska inżynieryjne prowadziły operację rozminowania kraju. Walka z "zardzewiałą śmiercią" była przez wiele lat po wojnie priorytetowym zadaniem saperów.
Żadna bitwa, a zawżdy i wojna odbyć się bez saperów nie może. A gdy pokój nastanie, oni ciągle w walce są – te słowa gen. Tadeusza Kościuszki przyświecają saperskim pokoleniom  od wielu lat. Niesienie bezpośredniej pomocy społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych, bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne wpisuje się w ich codzienną służbę.
Każdego roku Święto Wojsk Inżynieryjnych jest wyjątkową okazją do podsumowania działalności Wojsk Inżynieryjnych w zakresie wsparcia społeczeństwa oraz realizacji zadań na rzecz Resortu Obrony Narodowej.
Jednostki inżynieryjne utrzymują w gotowości siły i środki do reagowania na zagrożenia kryzysowe i usuwania ich skutków. Obszar zadaniowy określa ustawa o reagowaniu kryzysowym. Siły i środki do użycia w sytuacjach kryzysowych ujęte są w Planie Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej.

W minionym roku wojska inżynieryjne wielokrotnie wspierały społeczeństwo w zakresie sytuacji kryzysowych. Wojskowe Jednostki Odbudowy zrealizowały 7 zadań związanych z budową mostów stałych i tymczasowych zarówno z konstrukcji składanych DMS jak i z parków pontonowych. Ponadto realizacji podlegało 5 przedsięwzięć związanych z budową i odbudową infrastruktury na rzecz Resortu Obrony Narodowej prowadzonych na obiektach ośrodków szkolenia poligonowego i innych kompleksach wojskowych.

W czerwcu ubiegłego roku o ogromnej i niszczycielskiej sile natury przekonali się mieszkańcy województwa podkarpackiego w szczególności sześciu powiatów: przemyskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, przeworskiego, brzozowskiego oraz jasielskiego. Mieszkańcy poszkodowanych powiatów dzięki ogromnemu wysiłkowi i poświęceniu żołnierzy wojsk inżynieryjnych nie pozostali sami. W ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi realizowano zadania usuwania szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze polegające na odbudowie zniszczonej infrastruktury. W poszkodowanych miejscowościach w głównej mierze wykonywano udrażnianie kanałów rzek oraz przepustów, odbudowano wały, zasypywano wyrwy w drogach i naprawiano ich nawierzchnię, utwardzano brzegi cieków wodnych, usuwano osuwiska oraz wykopano rowy odwadniające. Istotnym zadaniem było  urządzenie tymczasowych przepraw dla umożliwienia lokalnej ludności bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się.

Dużym wyzwaniem dla wojsk inżynieryjnych była realizacja zadania w zakresie budowy i utrzymania mostu pontonowego w celu utrzymania infrastruktury krytycznej podczas awarii kolektora oczyszczalni Czajka w Warszawie. Żołnierze kolejny raz potwierdzili swoją gotowość do natychmiastowego działania. Utrzymanie mostu pływającego w miesiącach wrzesień – grudzień realizowane przez wydzielone siły 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Mazowieckiego Pułku Saperów przy współudziale innych służb było ogromnym wyzwaniem logistycznym oraz sprawdzianem gotowości i profesjonalizmu żołnierzy.
Należy również wspomnieć o ogromnym wkładzie wojsk inżynieryjnych w walkę ze śmiertelnym zagrożeniem jakim jest COVID-19. Niezaprzeczalnie wojska inżynieryjne znacząco wspierają wszystkie służby zaangażowane w walkę z wirusem SARS CoV-2. Saperzy uczestniczyli między innym w budowie punktów kontrolnych na granicach polskiego terytorium, budowie tymczasowych punktów medycznych oraz tymczasowych szpitali kontenerowych. Ponadto działalność żołnierzy obejmowała również utrzymywanie grup wymazowych, grup dezynfekcyjnych, grup kontroli kwarantanny, a także sił do działań związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego w ramach wsparcia szpitali i placówek medycznych.
Ogrom pracy na rzecz społeczeństwa naszego kraju wykonują żołnierze wojsk inżynieryjnych służący w patrolach saperskich. To niezwykle ciężka i odpowiedzialna służba, wymagająca poświęcenia i ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętności. Patrole saperskie i grupy nurków minerów w ubiegłym roku podjęły ponad 310 tys. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które były realnym zagrożeniem dla ludności. W celu wykonania zadań związanych z podjęciem i niszczeniem przedmiotów wybuchowych pojazdy patroli saperskich przejechały ponad 1,5 mln km realizując prawie 8,5 tys. zgłoszeń.

Jednostki inżynieryjne realizują również zadania związane z oczyszczaniem dużych powierzchni terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Oczyszczanie dużych powierzchni jest nieodzownym elementem przygotowania terenu do realizacji inwestycji w infrastrukturze wojskowej, prowadzonych przez resort obrony narodowej, jak również na potrzeby inwestycji związanych z programami EDI (European Deterrence Initiative) i NSIP (NATO Security Investment Programme). Realizowane są również oczyszczania terenu na wniosek innych podmiotów spoza RON jako specjalistyczne usługi wojskowe, a także planowe oczyszczania terenów poligonów Sił Zbrojnych RP. W wyniku realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć żołnierze wojsk inżynieryjnych oczyścili łącznie teren o powierzchni ponad 34 tys. ha usuwając ponad 25 tys. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Wojska inżynieryjne zaangażowane były również w szereg przedsięwzięć szkoleniowych. W wymiarze międzynarodowym pododdziały przeprawowe z 2.pinż, 2.psap, 5.pinż, 2,bsap brały udział w ćwiczeniu pk. DEFENDER-20 organizowanym przez wojska USA, w ramach którego urządzono i utrzymywano przeprawy mostowe i promowe na obiektach szkolenia poligonowego. Wydzielone siły i środki z 1.psap i 5.pinż wzięły udział w ćwiczeniu armii USA pk. RESOLUTE CASTLE-20 na terenie naszego kraju realizując zadania w oparciu o OSPWL Żagań oraz CSWL Drawsko.

Mając na względzie zakres prac i przedsięwzięć za które wojska inżynieryjne są odpowiedzialne należy być dumnym z ich dokonań. Każdego dnia potwierdzają swój profesjonalizm w służbie ku chwale Ojczyzny.