None

Siła kobiet na rzecz budowania bezpieczeństwa i pokoju

31 października br. obchodzimy 20-rocznice przyjęcia Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1325 dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.
31 października 2000 roku Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęła Rezolucję nr 1325 dotyczącą kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

Rezolucja 1325 traktowana jest jako „kamień węgielny” dla rozwoju Agendy ONZ, która zawiera zestaw narzędzi wspierających działania na rzecz większego zaangażowania kobiet w zapobieganie i rozwiazywanie konfliktów zbrojnych, a także procesy budowania pokoju. Wzywa także do zagwarantowania odpowiedniego udziału kobiet w wysiłkach służących utrzymaniu oraz promocji pokoju i bezpieczeństwa, a także do włączenia kobiet w procesy decyzyjne związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów. Rozwinięcie postanowień rezolucji 1325 nastąpiło w przyjmowanych sukcesywnie 10 kolejnych rezolucjach RB ONZ.

Ministerstwo Obrony Narodowej aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz implementacji Agendy WPS poprzez realizację przyjętego w 2018 roku trzyletniego Krajowego Planu Działania.

Wdrażanie Krajowego Planu Działania w MON jest koordynowana przez Radę ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej. Podejmuje ona działania na rzecz służby kobiet w wojsku, bierze udział w kształtowaniu zapisów prawnych dotyczących wojskowej służby kobiet, w tym związanych macierzyństwem i ochroną kobiet zgodnie z Kodeksem Pracy. Uczestniczy w pracach nad dostosowaniem norm sprawności fizycznej żołnierzy. Prowadzi szkolenia i spotkania w środowisku żołnierskim. Tematy związane z ochroną i wsparciem ofiar przemocy seksualnej i płciowej związanej z konfliktami włączone zostały do szkoleń przed wyjazdami na misje i operacje zagraniczne (także dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i kadry dowódczej) oraz dla osób zainteresowanych uczestnictwem w takich misjach i operacjach.

Ponadto rozważana jest możliwość włączenia tematyki związanej z Rezolucją nr 1325 dotyczącą kobiet pokoju i bezpieczeństwa do kursów, studiów podyplomowych oraz programów uczelni wojskowych.