Młodzież klas mundurowych

Można zgłaszać wnioski o zezwolenie na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego /OPW/

Autor zdjęcia: MON
Oddziały Przygotowania Wojskowego są nowym rodzajem oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, których tworzenie umożliwiła nowelizacja ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1681). Nie jest to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko rozwiązanie oświatowe, za realizację którego odpowiadają organy prowadzące szkoły, w przypadkach, gdy podejmą się prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego i otrzymają w tym względzie zezwolenie Ministra Obrony Narodowej.
Do 31 marca br. organy prowadzące szkoły mogą zgłaszać wnioski o zezwolenie na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego /OPW/.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są nowym rodzajem oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, których tworzenie umożliwiła nowelizacja ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1681). Nie jest to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko rozwiązanie oświatowe, za realizację którego odpowiadają organy prowadzące szkoły, w przypadkach, gdy podejmą się prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego i otrzymają w tym względzie zezwolenie Ministra Obrony Narodowej.

W jakich szkołach OPW ?

O utworzeniu OPW w szkole decydować będzie organ prowadzący. W OPW realizowane będzie kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne. Nie ma możliwości ingerowania przez MON w to, czego i w jakim wymiarze uczniowie będą się uczyć w takim oddziale, poza programem przygotowania wojskowego, nad którego realizacją MON będzie sprawował nadzór pedagogiczny. Program szkolenia jest integralną częścią rozporządzenia MON, a jego projekt jest aktualnie procedowany w trybie rządowego procesu legislacyjnego. Niezależnie od rozporządzenia, do 31 marca organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski do MON o zgodę na utworzenie OPW, wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy - Prawo oświatowe.

 
Finansowanie szkolenia, wyposażenia i dojazdu na szkolenie

MON ma możliwość udzielania dotacji celowej organowi prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawcza w dziedzinie obronności państwa, nie jest to jednak obligatoryjne działanie MON. Obecnie procedowane jest rozporządzenie
w sprawie wsparcia dla tego typu placówki oświatowej. Projektowane rozporządzenie określa dokładny zakres, który obejmuje zakup wyposażenia specjalistycznego, zakup jednolitego ubioru dla uczniów czy realizację inwestycji służących prowadzeniu zajęć wynikającego z programu szkolenia. Oczywiście dotacja przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego zatem szkoły mogą, ale nie muszą skorzystać z tej formy finansowania.

W projekcie rozporządzenia została przewidziana również możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz dla szkoły, między innymi zestaw sprzętu do szkolenia OPW: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kabury do replik, maski przeciwgazowe czy nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

W przypadku udzielenia dotacji w pełnym zakresie, dla oddziału liczącego minimum 22 uczniów, szacuje się że wyniesie ona 42 tys. złotych. Dotacja jednak udzielona będzie w roku otwarcia pierwszego oddziału (pakiet wyposażenia dla szkoły) a zakupione mienie służyć będzie dla placówki w następnych latach. O kolejną dotację szkoła będzie mogła się ubiegać po 4 latach od otrzymania pierwszej dotacji. Również znajdą się pieniądze na zestaw umundurowania dla uczniów. Taka dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania
w trakcie trwania nauki. Zakres nieobowiązkowej (wnioskowanej przez organ prowadzący) dotacji również zawiera dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej jeżeli odległość do niej jest większa niż 60 km.

Co z Certyfikowanymi Wojskowymi Klasami Mundurowymi?

Wprowadzenie oddziału przygotowania wojskowego do systemu oświaty było odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Klasy wojskowe funkcjonują w szkołach od blisko 20 lat i prowadzone są w formie innowacji pedagogicznych, w oparciu o autorskie programy szkolenia, na których treść i realizację MON nie ma wpływu, za wyjątkiem programu CWKM, gdzie autorski program stanowi "Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja Wojskowa". Do programu przystąpiło dotychczas 124 szkoły z ponad 300 klasami, w których nauka jest prowadzona dla prawie 7 tys. uczniów.  Ponieważ program CWKM jest działaniem pilotażowym, wnioski z jego prowadzenia są podstawą do rozwiązań wprowadzanych dla OPW. Certyfikowane klasy mundurowe nie będą likwidowane. Będą one w dotychczasowym kształcie działały do ostatniego ucznia w 124 szkołach.

Możliwości OPW

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji   pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.
 
Gdzie szukać wniosku ?

Wnioski nie mają charakteru sformalizowanego, to co mają zawierać określa ustawa. Wychodząc jednak naprzeciw postulatom przedstawicieli szkół, MON przygotował formularz, który dostępny jest PONIŻEJ.