Deklaracja dostępności

8. Flotylla Obrony Wybrzeża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.

Data publikacji strony internetowej: 2019.07.15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.17

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, 8fow.rzecznik@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261-242-080 / 723 633 973. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

8. Flotylla Obrony Wybrzeża, Port Wojenny przy ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście. Goście powinni zgłaszać się do biura przepustek znajdującego się przy bramie głównej od ulicy Steyera. Personel biura nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego, osoby niepełnosprawne mogą dostać się do kompleksu bramą główną. W budynku Dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża brak podjazdu dla wózków. Osoby odwiedzające Dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz inne jednostki wojskowe na terenie kompleksu wojskowego, nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z biura przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Dalsze przejście do poszczególnych budynków i jednostek wojskowych zabezpieczone jest bramkami. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach 8.Flotylli Obrony Wybrzeża nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Redakcja serwisu, 8fow.rzecznik@ron.mil.pl