Współpraca ze społeczeństwem

Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 7 grudnia 2020 r. poz. 194.).

Współpraca z partnerami społecznymi opiera się na zasadach pomocniczości, jawności i przejrzystości działania, efektywności, równoprawnego traktowania i poszanowania autonomiczności partnerów społecznych.

Plan współpracy z partnerami społecznymi opracowuje się w roku poprzedzającym

realizację współpracy na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych dowódcy jednostki wojskowej, a także inicjatyw innych dowódców jednostek.

Dowódca jednostki wojskowej przyjmuje od partnerów społecznych wnioski do planu współpracy do dnia 10 września.

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy 7 Brygady Obrony Wybrzeża z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódcy jednostki wojskowej, od którego oczekiwane jest wsparcie.

 

Szczegóły współpracy wojska ze społeczeństwem oraz wzory pism dostępne są na poniższej stronie internetowej: https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/zaswsp/