Garnizon Słupsk, Lębork, Trzebiatów

Zasięg terytorialny Garnizonów Słupsk, Lębork, Trzebiatów

wynikający z Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MON w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.

Garnizon Słupsk – Dowódca Garnizonu płk Roman KOPKA

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: bytowski, Słupsk, słupski (gminy Słupsk, Damnica, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Główczyce, Dębnica Kaszubska)

Garnizon Lębork – Dowódca Garnizonu ppłk Michał PIETRZAK

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: lęborski, Lębork ( gminy Lębork, Nowa Wieś Lęborska)

Garnizon Trzebiatów - Dowódca Garnizonu ppłk Dariusz NIEWIADOMY

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: gryficki (część) z wyłączeniem gmin: Rewal, Trzebiatów (obręby:  Mrzeżyno 1, Mrzeżyno 2

Przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00 - 15.00 oraz w piątki w godzinach 08.00 - 12.00.

Garnizon Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 44

Nieetatowy Komendant Garnizonu Słupsk
mjr Dariusz Kudyba
tel. 261-458-458,/ kom. służb 723 682 222

Oficer dyżurny: 261-458-422

Garnizon Lębork ul. Obrońców Wybrzeża 1
Nieetatowy Komendant Garnizonu Lębork
kpt. Michał Sobczuk
tel. 261- 468-703 / kom. służb. 509389451

Oficer dyżurny: 261-468-759

 

Garnizon Trzebiatów ul. Zagórska 21

Nieetatowy Komendant Garnizonu Trzebiatów
st. kpr. Mariusz KLIBER
tel. 261- 459-330 kom. służb. 723 682 448
723 682 448 Budynek Nr 19 pom.
Oficer dyżurny: 261-459-311

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ "Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)


Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

4. Żołnierzy w służbie czynnej;

5. Byłych żołnierzy zawodowych;

6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

- wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego.

Informacja w sprawie orkiestr wojskowych:

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 00-909 Warszawa, fax 261-873 259).
Nasze Garnizony