Współpraca

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

 

ZASADY WSPÓŁPRACY 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I SAMORZĄDOWYMI

 

 
PLAN WSPÓŁPRACY 6 BPD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

 
1.1. Zasady ogólne:

Współpraca jednostek wojskowych i związków organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Dowództwa Jednostki Wojskowej 2250 oraz Garnizonu Kraków.
 
Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.
 
Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. „w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”.

Tekst jednolity Decyzji Nr 168/MON
 

1.2. Plany współpracy:
 

1. Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie Współpracy podległych Dowódcy Generalnemu RSZ jednostek wojsk lądowych i komórek wewnętrznych Dowództwa Generalnego RSZ z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na ... rok”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych
do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do wskazania w swoim wniosku szczegółowej informacji, jakiego oczekuje wsparcia ze strony wojska oraz podania terminu realizacji zamierzenia. 
 
2. Do „Planu Współpracy …” należy również zgłaszać planowane w Garnizonie Kraków na kolejny rok uroczystości związane z obchodami świąt państwowych i rocznic historycznych w których organizator przewiduje udział wojskowej asysty honorowej.
Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy, posterunek honorowy (z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń.
 
3. Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.
 
4.  Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.


Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy
Wzór wniosku o skierowanie asysty honorowej


1.2a. Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:

 

1. do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości. We wniosku należy podać nazwę przedsięwzięcia, datę, miejsce realizacji, określić  szczegółowo zakres oczekiwanej pomocy, dane organizatora i osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z podaniem telefonu kontaktowego.
 
2. do 30 września – przesłanie do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych propozycji do planów współpracy jednostek wojskowych opracowanych na podstawie wniosków złożonych przez partnerów społecznych.
 
3. Po otrzymaniu zatwierdzonego planu współpracy przez wyższych przełożonych zostaje on niezwłocznie – ogłoszony w serwisie internetowym Dowództwa 6 BPD.

 
1.3. Uwagi do realizacji przedsięwzięć zawartych w planie współpracy:

1. Udział  i wykorzystanie statków powietrznych w przedsięwzięciach ujętych w planie współpracy jest uzależnione od  pozytywnego rozpatrzenia poszczególnych pozycji planu i ujęcia ich w  "Rozkazie Dowódcy Generalnego  RSZ  w sprawie przygotowania sił i środków Sił Powietrznych do udziału w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych".  Rozkaz jest opracowywany i zatwierdzany w I kwartale roku kalendarzowego.
 
 2. W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP, wszystkie orkiestry wojskowe podlegają Dowódcy Garnizonu Warszawa (DGW). Orkiestry wojskowe realizują przedsięwzięcia zgodnie z planem współpracy DGW na dany rok. W przypadku gdy organizator przedsięwzięcia zaplanuje udział Orkiestry Wojskowej z Krakowa w zamierzeniu na kolejny rok, powinien wystąpić z wnioskiem do Dowódcy Orkiestry Wojskowej o ujęcie zamierzenia w Planie Współpracy. Dowódca Orkiestry Wojskowej w Krakowie dane przedsięwzięcie ujmuje w Planie Współpracy i przesyła projekt tego Planu do DGW, celem ujęcia przedsięwzięcia w Planie Współpracy na kolejny rok. We wniosku należy umieścić informację dotycząca zabezpieczenia transportu dla Orkiestry Wojskowej. Wzór wniosku jak również termin jego złożenia jest taki sam jaki podano w pkt. 1.2a.
W przypadku potrzeby zaangażowania orkiestry wojskowej w przedsięwzięcie poza planem współpracy DGW, wszelkie wnioski w tej prawie należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa
- po uprzednich uzgodnieniach z Dowódcą Orkiestry Wojskowej w Krakowie.  Ujęte w planie zapisy o udziale w przedsięwzięciach orkiestr wojskowych są informacyjne. Ostateczną decyzję  o udziale orkiestry podejmuje DGW, w zależności od nałożonych zadań służbowych i możliwości orkiestry.
 
3. Wsparcie przedsięwzięć ze strony jednostek wojskowych jest uzależnione od realizacji zadań służbowych. Przedsięwzięcia nie mogą kolidować ze szkoleniem  i bieżącą działalnością jednostek wojskowych.
 
4. Udostępnienie (użyczenie, najem) nieruchomości wojskowych wymaga każdorazowo podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym zarządem infrastruktury (SZI,  WZI, RZI). Udostępnienie terenu Lasów Państwowych będących w trwałym zarządzie resortu Obrony Narodowej wymaga podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym Nadleśniczym Lasów Państwowych.
 
5. Zgodnie z art. 713  Ustawy - Kodeks cywilny: Biorący do używania nieodpłatnie nieruchomość ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (np. koszty zużycia energii cieplnej i energetycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, połączeń telefonicznych, prania bielizny pościelowej itp. - stosowne ustalenia są ujmowane w umowie z SZI, WZI, RZI).
 
6. Wszystkie pozycje w planie współpracy dotyczą nieodpłatnego wsparcia przedsięwzięć. Jeżeli wsparcie jest odpłatne - w planie jest ujęty taki zapis.
 
7. Użyczenie sprzętu wojskowego wymaga podpisania umowy cywilno - prawnej z dowódcą jednostki wojskowej użyczającej sprzęt.


1.4. Realizacja przedsięwzięć wynikających z planu współpracy:

1. Po zatwierdzeniu Planu Współpracy przez Przełożonego organizator przedsięwzięcia ujętego w Planie nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem realizacji zamierzenia przesyła ponownie wniosek do Dowódcy do którego występował z wnioskiem o ujęcie przedsięwzięcia w Planie Współpracy, w którym podaje dane wynikające ze złożonego wcześniej wniosku do planu współpracy, celem potwierdzenia realizacji zaplanowanego zamierzenia.
 
2. Powyższa procedura dotyczy również uroczystości ujętych w „Planie Współpracy” związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic historycznych w których organizator zaplanował udział wojskowej asysty honorowej.

 
1.5. Realizacja przedsięwzięć poza planem współpracy i zmiany planu:
 

1. Jednostki wojskowe i związki organizacyjne podległe Dowódcy Jednostki Wojskowej 2250 oraz Dowódcy Garnizonu Kraków, mogą udzielić wsparcia logistycznego poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi – za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
2. W przypadku korekt dotyczących tylko przesunięcia terminu lub miejsca realizowanych przedsięwzięć, stosowne zmiany dokonywane są w umowach cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy Dowódcą JW.  a partnerem społecznym - bez konieczności uzyskania zgody Dowódcy Generalnego RSZ.
 
3. W przypadku nie zgłoszenia przez organizatora do „Planu Współpracy” uroczystości związanej z obchodami świąt państwowych i rocznic historycznych w Garnizonie Kraków, organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem w sprawie udziału wojskowej asysty honorowej postępuje zgodnie z pkt. 1.4., natomiast fakt udziału  Wojskowej Orkiestry Wojakowej z Krakowa ustala bezpośrednio z Dowódcą Orkiestry.
Procedura zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia ujętego w planie współpracy:

1) uzgodnienie przez partnera społecznego zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia z właściwym Dowódcą JW;
2) przesłanie przez partnera społecznego wniosku o zmianę zakresu wsparcia przedsięwzięcia do Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 2250 wraz z potwierdzeniem uzgodnień z właściwym Dowódcą JW;


1.6. Udostępnianie pojazdów wojskowych:
 

Udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowym i partnerom społecznym realizowane jest na podstawie Decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 164 z dnia 27 lipca 2010 r.).
 
Ostatnia nowelizacja zasad dot. użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej zawarta jest w Decyzji Nr 398/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 349).
 
Zasadnicze zmiany do treści pierwotnej decyzji, (szczególnie w zakresie odpłatności za użytkowanie pojazdów grupy eksploatacyjnej) wprowadziła Decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej, która ukazała się w Dzienniku Urzędowym MON z dnia 24 lutego 2012 r. (poz. 56).
 
Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ww. Decyzję jest zapis, iż pojazdy są udostępniane bezpłatnie (pkt. 4.1.f) na potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych przedsięwzięć jednostek wojskowych lub planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, natomiast w przypadku przedsięwzięć poza planem współpracy udostępnienie pojazdów jest odpłatne (pkt. 4.2.b). Opłata naliczana jest według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy przejechany kilometr (motogodzinę, godzinę pracy, itp.), według aktualnych wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów parkowania i korzystania z autostrad (pkt. 4.2).
 
Zgodę na użycie pojazdów grupy eksploatacyjnej w ww. zakresie wydaje dowódca jednostki wojskowej (pkt. 8.1.f).
 
Nieodpłatne udostępnienie pojazdów poza planem współpracy może nastąpić w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi za zgodą Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionej przez niego osoby. Decyzję w tej sprawie wydaje się na wniosek władz naczelnych organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych (pkt. 9).

Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (z późn. zmianami)

 
1.7. Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym:

Zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym zawarte są w Decyzji Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz.Urz.MON z dnia 23 grudnia 2013 r. - poz. 371).
 
Zgodnie z decyzją wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z zasadami, obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć związanych z obronnością Państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie Ministrowi Obrony Narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i  charakteru podległym kierownikom jednostek organizacyjnych, a w tym Dowódcy Generalnemu RSZ.
 
Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz wzór stosownego wniosku znajdują się na stronie internetowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON  www.wojsko-polskie.pl  w zakładce Patronaty i Komitety Honorowe MON.

  
POROZUMIENIA 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI:

·        Porozumienie o współpracy z II Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy
·        Porozumienie o współpracy z Fundacją byłych żołnierzy i funkcjonariuszy Sił Specjalnych "Szturman"