• Zasady naboru i kryteria kwalifikacji
  Zasady naboru i kryteria kwalifikacji
  WYMAGANIA
   

  Jednostki wojskowe 6 Brygady Powietrznodesantowej prowadzą nabór na stanowiska spośród:

   

  • żołnierzy w służbie czynnej;
  • żołnierzy rezerwy;
  • funkcjonariuszy innych służb mundurowych.
   

  Minimalne wymagania dla kandydatów do służby

  w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej:

   

  • obywatelstwo polskie;
  • niekaralność;
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
  • zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań
  • udział w kwalifikacjach. Kwalifikacji podlegają wszyscy kandydaci do objęcia stanowisk w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej,
   za wyjątkiem żołnierzy zawodowych, którzy podlegają ocenie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i wyników osiąganych w dotychczasowej służbie (ocena z rocznego egzaminu ze sprawności fizycznej oraz opinii służbowych). 
   
  Ponadto:
   

  Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:

   

  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów rezerwy.
   

  Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:

   

  • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia podoficera rezerwy. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

   
  Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:

   

  • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową.
 • Przebieg kwalifikacji
  Przebieg kwalifikacji
  Proces kwalifikacji rozpoczyna się od podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie karty statystycznej do zawodowej służby wojskowej przez kandydata. Na podstawie informacji zawartych w kartach dokonywana jest analiza uzupełnienia potrzeb personalnych jednostek wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej. Oprócz ankiety wymagane są następujące dokumenty:
   
  • dowód osobisty;
  • książeczka wojskowa;
  • opinia po zakończeniu służby przygotowawczej (w przypadku posiadania);
  • ostatnia opinia służbowa (w przypadku żołnierza zawodowego);
  • prawo jazdy (w przypadku posiadania);
  • świadectwo ukończenia szkoły;
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia cywilne i wojskowe;
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);
  • oraz pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o nieprowadzonym obecnie postępowaniu karnym i dyscyplinarnym.
   
  Kwalifikacja jest procesem doboru kandydatów do służby w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej podczas którego odbywa się:
   
  Rozmowa kwalifikacyjna
   
  W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia swoje umiejętności i kwalifikacje predysponujące go do ubiegania się o przyjęcie do jednostek wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej. Dokumenty złożone przez kandydata podlegają analizie pod kątem przydatności kandydata do służby w jednostkach powietrznodesantowych.