• Zasady naboru i kryteria kwalifikacji
  Zasady naboru i kryteria kwalifikacji
  WYMAGANIA
   

  Jednostki wojskowe 6 Brygady Powietrznodesantowej prowadzą nabór na stanowiska spośród:

   

  • żołnierzy w służbie czynnej;
  • żołnierzy rezerwy;
  • funkcjonariuszy innych służb mundurowych.
   

  Minimalne wymagania dla kandydatów do służby

  w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej:

   

  • obywatelstwo polskie;
  • niekaralność;
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
  • zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań
  • udział w kwalifikacjach. Kwalifikacji podlegają wszyscy kandydaci do objęcia stanowisk w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej,
   za wyjątkiem żołnierzy zawodowych, którzy podlegają ocenie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i wyników osiąganych w dotychczasowej służbie (ocena z rocznego egzaminu ze sprawności fizycznej oraz opinii służbowych). 
   
  Ponadto:
   

  Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:

   

  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów rezerwy.
   

  Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:

   

  • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia podoficera rezerwy. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata),
   po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

   
  Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:

   

  • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim
   ma pełnić służbę wojskową.
 • Przebieg kwalifikacji
  Przebieg kwalifikacji
  Proces kwalifikacji rozpoczyna się od podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie karty statystycznej do zawodowej służby wojskowej przez kandydata. Na podstawie informacji zawartych w kartach dokonywana jest analiza uzupełnienia potrzeb personalnych jednostek wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej. Oprócz ankiety wymagane są następujące dokumenty:
   
  • dowód osobisty;
  • książeczka wojskowa;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego – wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed terminem kwalifikacji;
  • opinia po zakończeniu służby przygotowawczej (w przypadku posiadania);
  • wyniki sprawdzianu ze sprawności fizycznej, odbytego w czasie trwania służby przygotowawczej lub w czasie kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej
   w innej jednostce wojskowej 6.BPD nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem kwalifikacji;
  • ostatnia opinia służbowa (w przypadku żołnierza zawodowego);
  • prawo jazdy (w przypadku posiadania);
  • świadectwo ukończenia szkoły;
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia cywilne i wojskowe;
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);
  • oraz pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o nieprowadzonym obecnie postępowaniu karnym i dyscyplinarnym.
   
  Kwalifikacja jest procesem doboru kandydatów do służby w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej składającym się z trzech etapów.
   
  ETAP I – testy psychologiczne:
   
  Testy psychologiczne sprawdzają predyspozycje osobowościowe i intelektualne kandydatów. Testy psychologiczne przeprowadza się grupowo. Psycholog przeprowadza badanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami psychometrii oraz kodeksem etyki zawodowej psychologa.
   
  ETAP II – sprawdzian sprawności fizycznej:
   
  Kandydaci ubiegający się do służby w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej powinni posiadać wysoką sprawność fizyczną. Sprawdzian sprawności fizycznej odbywa się według zasad i norm określonych w DU-7.3.1 „Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej”, Sygn. Szkol. 942/2017.
  Więcej informacji w zakładce sprawdzian sprawności fizycznej.
   
  ETAP III – rozmowa kwalifikacyjna
   
  W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia swoje umiejętności
  i kwalifikacje predysponujące go do ubiegania się o przyjęcie do jednostek wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej. Dokumenty złożone przez kandydata podlegają analizie pod kątem przydatności kandydata do służby w jednostkach powietrznodesantowych.
   
  Psycholog dokonuje analizy funkcjonowania kandydata w poszczególnych obszarach pod kątem jego możliwości psychofizycznych, biorąc pod uwagę specyfikę jednostki wojskowej (specyfika zadań, specyfika stanowisk służbowych). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie przeprowadzonych testów psychologicznych dokonywana jest ocena kompetencji i predyspozycji psychicznych kandydata do pełnienia służby w jednostce wojskowej.

Sprawdzian sprawności fizycznej

Sprawdzian kwalifikacyjny sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, prowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów. Sprawdzianowi podlega każdy kandydat, ubiegający się
o zakwalifikowanie na stanowisko w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej, bez względu na wiek i płeć. Wyjątek stanowią żołnierze służby przygotowawczej i żołnierze zawodowi, którzy zaliczyli sprawdzian ze sprawności fizycznej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem kwalifikacji i posiadają zaświadczenie potwierdzające uzyskanie średniej oceny nie niższej niż 4,3.
 
Sprawdzian prowadzony jest w ciągu jednego dnia. W skład sprawdzianu wchodzą następujące konkurencje:
 

I. MĘŻCZYŹNI:

 • Marszobieg na 3000 m.;
 • Podciąganie się na drążku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce;
 • Bieg zygzakiem „koperta” lub bieg wahadłowy 10 x 10 m.
 

II. KOBIETY:

 • Marszobieg na 3000 m.,
 • Podciąganie się na drążku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce,
 • Bieg zygzakiem „koperta” lub bieg wahadłowy 10 x 10 m.
 
 
Kolejność prowadzenia poszczególnych konkurencji ustala organizator.
 

Dla celów sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej ustala się podział na następujące grupy wiekowe:

 • grupa I - do 25 lat
 • grupa II - 26-30 lat
 • grupa III - 31-35 lat
 • grupa IV - 36-40 lat
 • grupa V - 41 - 45 lat
 • grupa VI - 45 - 50 lat
 • grupa VII - 51 - 55 lat
 • grupa VIII - powyżej 55 lat
 

Przynależność kandydata do danej grupy wiekowej ustala przez odjęcie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian, roku urodzenia kandydata. Każdy kandydat zalicza ćwiczenie zgodnie z normami przewidzianymi dla poszczególnych konkurencji oraz grup wiekowych. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu kwalifikacji jest uzyskanie średniej oceny co najmniej 4,3 z egzaminu ze sprawności fizycznej (np. dwie oceny dobre i jedna bardzo dobra lub dwie oceny bardzo dobre i jedna ocena dostateczna).

Terminy kwalifikacji w 2019 r.
None