ZASADY RODO

Klauzula informacyjna

dotycząca ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych przez 6 Brygadę Powietrznodesantową (6BPD) w związku z realizacją zadań ustawowych

 

Działając na podstawie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (DZ. Urz. UE, L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

 

Administratorem danych osobowych jest Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej, ul. Wrocławska 21, 30-901 Kraków, tel.: 261 134 525.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nim kontaktować:

·       pisemnie: 6 Brygada Powietrznodesantowa ul. Wrocławska 21, 30-901 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

·       e- mail:  6bpd.iod@ron.mil.pl;

·       telefonicznie: 261 134 515.  

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust.1.lit.c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego), wynikających m.in. z:

·       ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej;

·       ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

·       ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

·       ustawy z dnia 5 lipca 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

·       Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

·       ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

·       ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

·       ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

·       ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np.:

·       innym jednostkom i instytucjom wojskowym.

·       podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy.

·       firmom szkoleniowym z zakresu BHP.

·       wojskowym centrom i ośrodkom szkoleniowym.

·       firmom prowadzącym usługi ochrony mienia.

a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:

·       dostępu do danych osobowych;

·       żądania ich sprostowania;

·       ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;

·     prawo wniesienia skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie wobec osoby, której dane dotyczą, zadań ustawowych  spoczywających na administratorze.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.