garnizon krakow

Charakterystyka Garnizonu Kraków

ZASIĘG TERYTORIALNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców granice Garnizonu Kraków terytorialnie obejmują granice administracyjne powiatów/miast: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, chrzanowskiego, gorlickiego, krakowskiego (część) – gminy: Zabierzów (obręb 018 Rząska) oraz z wyłączeniem gmin: Liszki
i Czernichów, limanowskiego, m. Kraków (część) z wyłączeniem obrębu 47 Krowodrza, m. Nowy Sącz, m. Tarnów, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, olkuskiego, proszowickiego, tarnowskiego i wielickiego.
Siedzibą Dowódcy Garnizonu jest Dowództwo 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, ul. Wrocławska 21.


POŻEGNANIA

ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH
 
Zasady i sposób udziału w uroczystościach pogrzebowych wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
30 września 2014 r. (poz.317).

Wojskową asystę honorową wyznacza się do udziału w uroczystościach pogrzebowych zmarłych:
 1.     członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;
 2.     dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
 3.     kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
 4.     kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
 5.     żołnierzy w służbie czynnej;
 6.     byłych żołnierzy zawodowych;
 7.     szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

Z wnioskiem o udział wojskowej asysty honorowej organizator uroczystości występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1) lub do Dowódcy Garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2-7).

Komenda Garnizonu Kraków odpowiada za organizację i zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Kraków, obejmującym:
 •     powiat bocheński
 •     powiat brzeski
 •     powiat dąbrowski
 •     powiat chrzanowski
 •     powiat gorlicki
 •     powiat krakowski gminy: Zabierzów (obręb 018 Rząska) z wyłączeniem: Liszki, Czernichów
 •     powiat limanowski
 •     m. Kraków z wyłączeniem obrębu 47 Krowodrza
 •     m. Nowy Sącz
 •     m. Tarnów
 •     powiat miechowski
 •     powiat myślenicki
 •     powiat nowosądecki
 •     powiat olkuski
 •     powiat proszowicki
 •     powiat tarnowski
 •     powiat wielicki

Zasady organizacji uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej:

Osoba starająca się o asystę wypełnia „Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej” (do pobrania na stronie internetowej)  i składa go do
Komendanta Garnizonu (Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków 50 lub tel. fax. 261 13 51 03). Komendant Garnizonu  może zasięgnąć opinii o osobie zmarłej.

Decyzję o przydziale wojskowej asysty honorowej oraz o ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Komendant Garnizonu.
 
Osobą odpowiedzialną za przyjęcie wniosku i organizację ceremonii pogrzebowej jest P. Anna PIOTROWSKA (tel. 261 13 54 41).

Osoba składająca wniosek o wojskową asystę honorową powinna posiadać następujące dokumenty: akt zgonu, dokument potwierdzający, że osoba zmarła była żołnierzem zawodowym (legitymację żołnierza zawodowego, legitymację emeryta, kombatanta). W przypadku odznaczeń państwowych przeznaczonych do niesienia na poduszkach stosowne dokumenty o ich przyznaniu (decyzja lub legitymacja).

Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych.

https://35wog.wp.mil.pl/pl/pages/materiay-do-pobrania-2018-01-03-l/


UROCZYSTOŚCI

ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM.

Zasady i sposób udziału w uroczystościach wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
30 września 2014 r. (poz.317).

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto
w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze
do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. 
Przed odczytaiem projektu  apelu Pamięci należy przesłać do zatwierdzenia przez właściwą komórkę MON.

Osoba (urząd) starająca się o asystę wypełnia „Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej”  i składa
go do Dowódcy Garnizonu (Kraków, ul. Wrocławska 21, 30-901 Kraków lub tel. fax. 261 13 44 06).
https://35wog.wp.mil.pl/pl/pages/materiay-do-pobrania-2018-01-03-l/

Decyzję o przydziale oraz ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Dowódca Garnizonu Kraków.
 
W sprawie udziału wojskowej asysty honorowej w czasie uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym można się konsultować telefonicznie z szefem sekcji wychowawczej 6BPD (dowództwo Garnizonu Kraków) tel. 261 13 41 00.

Orkiestry Wojskowe na uroczystości przydziela dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 400-909 Warszawa, fax 261 879 259). Więcej informacji - LINK.


 
Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego tekst (projekt apelu) powinien być opracowywany przez organizatora uroczystości i przekazany do dowódcy garnizonu, kierującego na nią wojskową asystę honorową lub do dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, który wystawia wojskową asystę honorową. Przed odczytaniem treść apelu należy przesłać do zatwierdzenia dyrektorowi komórki organizacyjnej MON, realizującej zadania z zakresu ceremoniału wojskowego (Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON), w formie elektronicznej lub drukowanej na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem uroczystości.

Podczas organizowanych uroczystości można wykorzystać bez dodatkowego uzgadniania i uzyskiwania akceptacji, wzory tekstów apeli zamieszczonych w Ceremoniale Wojskowym SZ RP, jak również apele, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora DEKiD w poprzednich latach.