Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informuję, że 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ /dalej 6 MBOT/ z siedzibą przy ul. Sadków 9, 26-610 Radom, jest Administratorem Państwa Danych Osobowych. 
Podane dane osobowe są dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zapisanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
 
1/ Udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
2/ Udzielenia informacji i realizacja zgłoszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
3/ Przesyłania informacji osobom zainteresowanym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji zgłoszenia, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu jej wycofania. 
 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 6mbot.iodo@ron.mil.pl