None

OGŁOSZENIE - OFERTA PRACY

Oferta pracy na stanowisku - STARSZY REFERENT
STARSZY REFERENT (do 07.08.2020 r.)
 
 
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy o pracę: na okres próbny w perspektywie z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Miejsce wykonywania pracy: Jednostka Wojskowa nr 4461 Dęblin – Sekcja Szkoleniowa
 
Główne zadania:
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym sprawozdań otrzymywanych z podległych jednostek;
 • udział w opracowaniu planów rzeczowo – finansowych w zakresie dotyczącym Sekcji Szkoleniowej oraz realizacji sprawozdań z tych planów;
 • udział w posiedzeniach budżetowych oddziału gospodarczego zabezpieczającego Dowództwo Skrzydła;
 • udział w szkoleniach organizowanych w Dowództwie Skrzydła oraz przez szczebel nadrzędny;
 • współpraca ze Specjalistą Dowództwa Skrzydła (ds. finansów) w zakresie stosowania przepisów finansowo-prawnych oraz realizacji planu zakupów Sekcji Szkoleniowej;
 • współpraca z właściwymi komórkami oddziału gospodarczego w zakresie opracowywania specyfikacji na materiały piśmienne i biurowe ujęte w planie rzeczowo – finansowym Sekcji Szkoleniowej; 
 • udział w opracowywaniu sprawozdań i meldunków w zakresie działalności sekcji;
 • terminowe i prawidłowe przygotowanie opracowywanych dokumentów;
 • bieżące ewidencjonowanie korespondencji, przesyłanie dokumentów oraz gromadzenie ich w miejscach do tego wyznaczonych.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie administracji, ekonomii, finansów lub pokrewne.
 •  Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku  – preferowane 2 lata.
 • Komunikatywność i pozytywne nastawienie.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność wyznaczania priorytetów.
 • Odpowiedzialność, dokładność, sumienność.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office oraz urządzeń biurowych.
 
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie:
·      CV oraz listu motywacyjnego.
·      Kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy ( zał. 3)
·      Kopii dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, ewentualnie zaświadczenia – w przypadku osób pracujących).
·      KOPII dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności przydatne
na ww. stanowisku (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.).
·      Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, z własnoręcznym podpisem – zał. nr 1.
·      Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, z własnoręcznym podpisem – zał. nr 2.
 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „STARSZY REFERENT – SEKCJA  SZKOLENIOWA”, należy złożyć  w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej 4461 ul. Dywizjonu 303/14, 08-521  Dęblin lub przesłać pocztą na adres:
Jednostka Wojskowa 4461,
ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521  Dęblin.
w terminie do 07.08.2020 r. – liczy się data wpłynięcia do Kancelarii Jawnej JW 4461
 
Informacje dodatkowe
·           Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
·           Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone nie później niż 30.11.2020 r.
·           Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
·           Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
·           Pracodawca zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.
·           CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
·           Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.