None

OGŁOSZENIE - OPERTA PRACY

Oferta pracy na stanowisku - STARSZY INSTRUKTOR
STARSZY INSTRUKTOR (DO 06.12.2019 r.)


Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy o pracę: na okres próbny w perspektywie z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Miejsce wykonywania pracy: Jednostka Wojskowa nr 4461 Dęblin – KLUB

Warunki pracy:

Praca na stanowisku pod nadzorem kierownika klubu polegająca realizowaniu planów i scenariuszu o charakterze kulturalnym i artystycznym, wymagająca kreatywnego myślenia i zdolności organizacyjnych, związana z wyjazdami na różnego rodzaju imprezy kulturalne i artystyczne.

Główne zadania:

·         Planowanie procesu animacji kultury,
·         Przygotowywanie propozycji scenariuszy, planów imprez kulturalnych, festiwali, odczytów, wystaw itp.
·         Przygotowywanie propozycji eksponatów na wystawy, galerie sztuki itp.
·         Prowadzenie kół zainteresowań i warsztatów tematycznych.
·         Przygotowywanie planów pracy kół zainteresowań i warsztatów tematycznych.
·         Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z uroczystości i imprez.
·         Przygotowywanie uczestników do udziału w konkursach, festiwalach.
·         Przygotowywanie materiałów informacyjnych o imprezach organizowanych przez Klub.
·         Pisanie tekstów reklamowych, artykułów.
·         Wykonywanie projektów graficznych.

Wymagania:

·         Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, grafiki komputerowej, kulturoznawstwo lub kierunków artystycznych  itp.
·         Wymagany staż pracy udokumentowany świadectwami pracy: roczny staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego lub 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego 
·         Umiejętność kreatywnego myślenia
·         Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
·         Łatwość nawiązywania kontaktów
·         Umiejętność pracy w grupie
·         Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
·         Bardzo dobra organizacja pracy.
·         Znajomość programów graficznych

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie:

·      CV oraz listu motywacyjnego.
·      Kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy ( zał. 3)
·      Kopii dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.).
·      Kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności przydatne na ww. stanowisku (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.).
·      Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, z własnoręcznym podpisem – zał. nr 1.
·      Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, z własnoręcznym podpisem – zał. nr 2.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „instruktor – Klub”, należy złożyć  w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej 4461 ul. Dywizjonu 303/14, 08-521  Dęblin lub przesłać pocztą na adres: Jednostka Wojskowa 4461, ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521  Dęblin w terminie do 06.12.2019 r. – liczy się data wpłynięcia do Kancelarii Jawnej JW 4461

Informacje dodatkowe:

·           Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
·           Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone nie później niż 31.01.2020 r.
·           Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
·           Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
·           Pracodawca zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.
·           CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
·           Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1)    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2)    Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
3)    Administrator danych i kontakt do niego:
-        Jednostka Wojskowa 4461 w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12,
-        Kontakt do inspektora ochrony danych: numer tel. 81-261-518-410.
4)    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego Jednostki Wojskowej 4461 w Dęblinie.
5)    Informacje o odbiorcach danych:
-        Jednostka Wojskowa 4461 w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12,
6)    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Jednostce Wojskowej 4461 w Dęblinie.
7)    Uprawnienia:
-        prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8)    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9)    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
Wymuszona pozycja ciała  - siedząca.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.