ZASADY WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I ZWIĄZKÓW ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DOWÓDCY GENERALNEMU RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Układ zawartości zasad:
1. Zasady ogólne: Decyzja nr 168 z dnia 7 grudnia 2020r.
2. Porozumienia o współpracy:  Szablon porozumienia o współpracy.
3. Plany współpracy - zasady planowania Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy.
4. Uwagi do realizacji przedsięwzięć zawartych w planie współpracy.
5. Realizacja przedsięwzięć poza planem współpracy i zmiany planu.
6. Udostępnianie pojazdów wojskowych:  Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r.
7. Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym Decyzja Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r.
 

1. Zasady ogólne:

 
2. Porozumienia o współpracy:
 • Dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy pomiędzy jednostką wojskową, a organizacją pozarządową lub partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy, które w szczególności:
 1. Określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
 2. Angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej.

 

3. Plany współpracy - zasady planowania:

 • Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie.
 • Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.
 • Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

 

Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:

 1. do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;
 2. do 30 września – przesłanie planów współpracy jednostek wojskowych do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 3. do 31 października – uzgodnienie planu współpracy w komórkach wewnętrznych Dowództwa Generalnego RSZ i przesłanie do akceptacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
 4. do 15 listopada – akceptacja planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ przez Sekretarza Stanu w MON i przesłanie go do realizacji przez DG RSZ oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego WP;
 5. niezwłocznie po otrzymaniu planu współpracy – ogłoszenie planu współpracy w serwisie internetowym Dowództwa Generalnego RSZ oraz przesłanie do podległych JW. w celu realizacji.
 

 

4. Uwagi do realizacji przedsięwzięć zawartych w planie współpracy:

 • Udział  i wykorzystanie statków powietrznych w przedsięwzięciach ujętych w planie współpracy jest uzależnione od  pozytywnego rozpatrzenia poszczególnych pozycji planu i ujęcia ich w  „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych w 2021 r.” oraz „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w prezentacjach sprzętu wojskowego w 2021 r.”
 • W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP, wszystkie orkiestry wojskowe podlegają Dowódcy Garnizonu Warszawa (DGW). Orkiestry wojskowe realizują przedsięwzięcia zgodnie z planem współpracy DGW. Ujęte w niniejszym planie DG RSZ zapisy o udziale  w przedsięwzięciach orkiestr wojskowych są informacyjne. Decyzję  o udziale orkiestry podejmuje DGW, w zależności od nałożonych zadań służbowych i możliwości orkiestr.
 • Wsparcie przedsięwzięć ze strony jednostek wojskowych jest uzależnione od realizacji zadań służbowych. Przedsięwzięcia nie mogą kolidować ze szkoleniem  i bieżącą działalnością jednostek wojskowych.
 • Udostępnienie (użyczenie, najem) nieruchomości wojskowych wymaga każdorazowo podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym zarządem infrastruktury (SZI,  WZI, RZI). Udostępnienie terenu Lasów Państwowych będących w trwałym zarządzie resortu Obrony Narodowej wymaga podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym Nadleśniczym Lasów Państwowych.
 • Zgodnie z art. 713  Ustawy - Kodeks cywilny: Biorący do używania nieodpłatnie nieruchomość ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (np. koszty zużycia energii cieplnej i energetyczne, zużycia wody i odprowadzania ścieków, połączeń telefonicznych, prania bielizny pościelowej itp. - stosowne ustalenia są ujmowane w umowie z SZI, WZI, RZI).
 • Wszystkie pozycje w planie współpracy dotyczą nieodpłatnego wsparcia przedsięwzięć. Jeżeli wsparcie jest odpłatne - w planie jest ujęty taki zapis.
 • Użyczenie sprzętu wojskowego wymaga podpisania umowy cywilno - prawnej z dowódcą jednostki wojskowej użyczającej sprzęt.

 

5. Realizacja przedsięwzięć poza planem współpracy i zmiany planu:

 • Jednostki wojskowe i związki organizacyjne podległe Dowódcy Generalnemu RSZ mogą udzielić wsparcia logistycznego poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi – za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W przypadku udostępnienia nieruchomości wymagana jest również zgoda Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON, na wniosek Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 • Istnieje możliwość dokonywania korekt w zatwierdzonym planie współpracy w przypadku istotnych zmian w zakresie wsparcia logistycznego ponad uzgodniony zakres tego wsparcia - na podstawie zgody Dowódcy Generalnego RSZ.
 • W przypadku korekt dotyczących tylko przesunięcia terminu lub miejsca realizowanych przedsięwzięć, stosowne zmiany dokonywane są w umowach cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy Dowódcą JW. a partnerem społecznym - bez konieczności uzyskania zgody Dowódcy Generalnego RSZ.
 • Sprzętu wojskowy oraz nieruchomości mogą być wykorzystane do celów promocyjnych za zgodą Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego na podstawie decyzji Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej(Dz. Urz. MON poz. 40 z późn. zmianami). 

  Procedura zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia ujętego w planie współpracy
  :
1. Uzgodnienie przez partnera społecznego zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia z właściwym Dowódcą JW.
2. Przesłanie przez partnera społecznego wniosku o zmianę zakresu wsparcia przedsięwzięcia do Dowódcy Generalnego RSZ wraz z potwierdzeniem uzgodnień z właściwym Dowódcą JW.
3. Przesłanie przez Dowódcę Generalnego RSZ propozycji korekty planu do akceptacji Sekretarza Stanu w MON.
4. Przesłanie zaakceptowanej przez Sekretarza Stanu w MON korekty planu współpracy do DG RSZ i zamieszczenie jej w planie współpracy w serwisie internetowym DG RSZ.

 

6. Udostępnianie pojazdów wojskowych:

 • Udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowymi i partnerom społecznym realizowane jest na podstawie Decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 164 z dnia 27 lipca 2010 r.).
 • Ostatnia nowelizacja zasad dot. użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej zawarta jest w Decyzji Nr 398/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 349).
 • Zasadnicze zmiany do treści pierwotnej decyzji, (szczególnie w zakresie odpłatności za użytkowanie pojazdów grupy eksploatacyjnej) wprowadziła Decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej, która ukazała się w Dzienniku Urzędowym MON z dnia 24 lutego 2012 r. (poz. 56).
 • Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ww. Decyzję jest zapis, iż pojazdy są udostępniane bezpłatnie (pkt. 4.1.f) na potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych przedsięwzięć jednostek wojskowych lub planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, natomiast w przypadku przedsięwzięć poza planem współpracy udostępnienie pojazdów jest odpłatne (pkt. 4.2.b). Opłata naliczana jest według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy przejechany kilometr (motogodzinę, godzinę pracy, itp.), według aktualnych wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów parkowania i korzystania z autostrad (pkt. 4.2).
 • Zgodę na użycie pojazdów grupy eksploatacyjnej w ww. zakresie wydaje dowódca jednostki wojskowej (pkt. 8.1.f).
 
7. Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym: