Deklaracja dostępności

Dowództwo 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Nie posiadamy formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe zawiera zakładka kontakt. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne pod adresem: https://archiwum2019-3sltr.wp.mil.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: mjr Martyna Fedro-Samojedny, 3sltr.rzecznik@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 544 656. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, Powidz Osiedle 6, 62-430 Powidz. Dla gości przeznaczone jest wejście główne i brama wjazdowa znajdujące się bezpośrednio przy drodze dojazdowej. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Personel biura nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na parkingu zewnętrznym wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku sztabu prowadzi kilka schodów, brak podjazdu dla wózków. Ze względu na bariery architektoniczne budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Osoby odwiedzające nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z biura przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.