Klub MW

Klub Marynarki Wojennej Riwiera

Klub Marynarki Wojennej jest główną instytucją kultury i oświaty Marynarki Wojennej. Realizuje zadania instruktorsko-metodyczne na rzecz wszystkich jednostek Marynarki Wojennej. Pracuje na rzecz upowszechniania dorobku i tradycji morskiego rodzaju sił zbrojnych, organizuje działalność środowiskową, artystyczną i turystyczno-krajoznawczą oraz rekreacyjną.
Klub Marynarki Wojennej jest główną instytucją kultury i oświaty Marynarki Wojennej. Realizuje zadania instruktorsko-metodyczne na rzecz wszystkich jednostek Marynarki Wojennej. Pracuje na rzecz upowszechniania dorobku i tradycji morskiego rodzaju sił zbrojnych, organizuje działalność środowiskową, artystyczną i turystyczno-krajoznawczą oraz rekreacyjną. Organizując przedsięwzięcia dla środowiska wojskowego oraz mieszkańców regionu, placówka umacnia więzi wojska ze społeczeństwem. Klub Marynarki Wojennej współpracuje z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, a także z cywilnymi instytucjami kulturalnymi regionu. Do najważniejszych zadań Klubu Marynarki Wojennej należy m.in:
 
 1. W zakresie działalności oświatowej, środowiskowej, turystyczno-krajoznawczej i artystycznej:
  • planowanie i realizacja zadań, dostosowanych do celów działalności wychowawcze i potrzeb lokalnych środowisk wojskowych;
  • tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki poprzez organizowanie i popularyzację pracy klubów, kół , sekcji zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych;
  • realizowanie zadań związanych z organizowaniem uroczystości państwowych i wojskowych o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym, organizowanych zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie i działalność wojskowych klubów, kół i oddziałów krajowych stowarzyszeń turystyczno-krajoznawczych; organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko wojskowe; promowanie dorobku kulturalnego wojska w środowisku wojskowym i lokalnym;
  • rozwijanie i upowszechnianie czytelnictwa w środowisku wojskowym.
 2. W zakresie działalności instruktorsko-metodycznej:
  • udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej w przygotowaniu uroczystości państwowych i wojskowych;
  • organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów dla pracowników kultury zatrudnionych w jednostkach wojskowych;
  • organizowanie i spółorganizowanie konkursów, przeglądów, konfrontacji i festiwali amatorskiej twórczości artystycznej środowiska wojskowego;
  • współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi przy realizacji zadań w zakresie działalności kulturalnej.
 3. Formami programowymi działalności Klubu Marynarki Wojennej są w szczególności:
  • zajęcia amatorskich zespołów artystycznych, kół, sekcji i klubów zainteresowań, w tym prowadzących działalność turystyczno-krajoznawczą;
  • kursy doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia oraz warsztaty artystyczne;
  • plenery fotograficzne, plastyczne i filmowe;
  • spotkania literackie, muzyczne i multimedialne; koncerty estradowe i projekcje filmowe;
  • wystawy i ekspozycje twórczości artystycznej;
  • festiwale, konkursy, zawody i przeglądy twórczości artystycznej; konkursy wiedzy i quizy tematyczne; przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze;
  • spotkanie okolicznościowe, integracyjne.
   
Więcej informacji na stronie internetowej Klubu Marynarki Wojennej Riwiera.