ZASADY WSPÓŁPRACY

Zasady ogólne:

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności 3 Brygady Radiotechnicznej i jednostek podległych;
 • celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży;
 • współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.Urz.MON.2020.194 z dnia 7 grudnia 2020 r.).

Porozumienia o współpracy:

 • dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy pomiędzy jednostką wojskową, a organizacją pozarządową lub partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy, które w szczególności:
 1. określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
 2. angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu.

Udostępnianie pojazdów wojskowych:

 • udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowymi i partnerom społecznym realizowane jest na podstawie Decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 164 z dnia 27 lipca 2010 r.);
 • ostatnia nowelizacja zasad dot. użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej zawarta jest w Decyzji Nr 398/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 349);
 • zasadnicze zmiany do treści pierwotnej decyzji, (szczególnie w zakresie odpłatności za użytkowanie pojazdów grupy eksploatacyjnej) wprowadziła Decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej, która ukazała się w Dzienniku Urzędowym MON z dnia 24 lutego 2012 r. (poz. 56);
 • zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ww. Decyzję jest zapis, iż pojazdy są udostępniane bezpłatnie (pkt. 4.1.f) na potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych przedsięwzięć jednostek wojskowych lub planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, natomiast w przypadku przedsięwzięć poza planem współpracy udostępnienie pojazdów jest odpłatne (pkt. 4.2.b). Opłata naliczana jest według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy przejechany kilometr (motogodzinę, godzinę pracy, itp.), według aktualnych wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów parkowania i korzystania z autostrad (pkt. 4.2).
 • zgodę na użycie pojazdów grupy eksploatacyjnej w ww. zakresie wydaje dowódca jednostki wojskowej (pkt. 8.1.f).

Plany współpracy - zasady planowania:

 • podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy 3 Brygady Radiotechnicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych;
 • zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach;
 • udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.
 
Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:
 • do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;
 • do 30 września – przesłanie planu współpracy 3BRt do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • do 31 października – uzgodnienie planu współpracy w komórkach wewnętrznych Dowództwa Generalnego RSZ i przesłanie do akceptacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
 • do 15 listopada – akceptacja planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ przez Sekretarza Stanu w MON i przesłanie go do realizacji przez DG RSZ oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego WP;
 • niezwłocznie po otrzymaniu planu współpracy – ogłoszenie planu współpracy w serwisie internetowym oraz przesłanie do podległych jednostek wojskowych w celu realizacji.

Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym:

 • zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym zawarte są w Decyzji Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON z dnia 23 grudnia 2013 r. - poz. 371);  
 • Zgodnie z decyzją wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z zasadami, obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć związanych z obronnością Państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie Ministrowi Obrony Narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i charakteru podległym kierownikom jednostek organizacyjnych. 
WYTYCZNE DO PLANOWANIA WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2021 ROK
PLAN WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 3BRt