Ogólne zasady kierowania Wojskowej Asysty Honorowej

 
1. Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.
2. Podstawowym dokumentem planistycznym regulującym udział wojskowej asysty honorowej jest „Plan współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”.
3. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej ORGANIZATOR, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem.
 

 

 

Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości