OGÓLNA INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Jednostkę Wojskową 2644
w związku z realizacją zadań ustawowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Wojskowej 2644 jest Dowódca Jednostki Wojskowej 2644 z siedzibą:

 

ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław

tel. 261 669 806

e-mail: jw2644@ron.mil.pl

 

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres:

 

ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław

(z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”)

tel. 261 669 851

e-mail: jw2644.iod@ron.mil.pl

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych Jednostki Wojskowej 2644 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w RODO.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w sposób niezautomatyzowany nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 1 RODO) ani prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO).

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Jednostce Wojskowej 2644 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec Pani/Pana.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

MONITORING

 

Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu następuje wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, i jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego).

 

Monitoring obejmuje obszary zewnętrzne oraz wnętrza budynków Kompleksu Wojskowego nr 2837 we Wrocławiu i stanowi element systemu ochrony.

 

Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się powyżej.