3 Brygada Radiotechniczna poszukuje pracownika na stanowisko:

Referent w kancelarii tajnej

Rodzaj wykonywanej pracy:
1. Rejestrowanie dokumentów otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne dowództwa brygady.
2. Odbieranie i wysyłanie przesyłek niejawnych.
3. Prowadzenie ewidencji wydawnictw, dokumentacji technicznej oraz materiałów filmowych.
4. Prowadzenie kartoteki, w skład której wchodzą: skorowidz kart czytelnika, karta wydawnictwa.
5. Przygotowanie biblioteki do kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych, wykazów do kontroli półrocznej oraz protokołów zniszczenia wydawnictw niejawnych.

wykształcenie:  minimum średnie
staż pracy: min. 4 lata
wymagania:
- biegła znajomość pakietu MS Office,
- umiejętność analizy i syntezy informacji,
- dobra organizacja pracy własnej,
- dyskrecja,
- systematyczność,
- obowiązkowość,
- odpowiedzialność,
- terminowość,
- preferowane poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Więcej informacji pod telefonem: tel. 261 669 811 lub 261 669 829.

 
CV prosimy przesyłać na adres jw2644.rekrutacja@ron.mil.pl do 21 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

2. Administratorem danych osobowych jest Jednostka Wojskowa 2644, ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław.

3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną na adres: jw2644.iod@ron.mil.pl lub pod adresem ul. Graniczna 113, 50-9847 Wrocław, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j. z późn. zm.).

5. Odbiorcami danych osobowych będzie sekcja personalna Jednostki Wojskowej 2644 we Wrocławiu.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesiące.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Jednostkę Wojskową 2644 we Wrocławiu narusza przepisy RODO.