3 Brygada Radiotechniczna poszukuje pracownika na stanowisko:


Inspektora (ds. ochrony środowiska)

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

·       wykształcenia wyższego kierunkowego (w tym licencjat), staż 1 rok;

·       podstawowej znajomości przepisów z zakresu ochrony środowiska;

·       umiejętności pracy w zespole;

·       samodzielności, odpowiedzialności oraz odporności na stres;

·       bardzo dobrej znajomości obsługi komputera;

·       znajomości obsługi urządzeń biurowych.

 

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

·       nadzorowanie i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w jednostce wojskowej;

·       właściwej eksploatacji użytkowanych nieruchomości i infrastruktury technicznej;

·       opracowywanie informacji o stanie środowiska;

·       opracowywanie planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do użytkowanych terenów;

·       przeprowadzanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;

·       prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska.

 

Zatrudnienie od stycznia 2021 r. proponowany okres zatrudnienia/wykonywania pracy:  3 miesiące - pół etatu.


Więcej informacji: pod telefonem: tel. 261 669 829 lub 261 669 811.

CV z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu rekrutacji na stanowisko specjalisty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

CV prosimy składać w Jednostce Wojskowej 2644 we Wrocławiu przy ulicy Granicznej 13 w sekcji personalnej lub przesłać na adres: jw2644@ron.mil.pl.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi komisja ds. rekrutacji.

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

2. Administratorem danych osobowych jest Jednostka Wojskowa 2644, ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław.

3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną na adres: jw2644.iod@ron.mil.pl lub pod adresem ul. Graniczna 113, 50-9847 Wrocław, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j. z późn. zm.).

5. Odbiorcami danych osobowych będzie sekcja personalna Jednostki Wojskowej 2644 we Wrocławiu.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesiące.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Jednostkę Wojskową 2644 we Wrocławiu narusza przepisy RODO.