Ogólne zasady organizowania uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej

1. Wojskową asystę honorową na pogrzeb zmarłego żołnierza będącego w czynnej służbie wojskowej wyznacza Dowódca Garnizonu w którym organizowana jest uroczystość pogrzebowa.
2. O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych szczególnie zasłużonych dla państwa, decyduje Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę
    charakter zasług zmarłego.
3. O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
                  - dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
                  - kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
                  - kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
                  - żołnierzy w służbie czynnej;
                  - byłych żołnierzy zawodowych;
                  - szczególnie zasłużonych pracowników wojska

 

decyduje Dowódca Garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

 

Ważne

4. Podejmując decyzję dotyczącą udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej, Dowódca Garnizonu zobowiązany jest zasięgnąć opinii:

  • Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego w przypadku żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych, pracowników woj ska lub byłych pracowników wojska urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  • Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
  • Dowódca Garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich lub innych właściwych organów rządowych lub samorządowych." *

5. Po zapoznaniu się z wymaganymi dokumentami, zasięgnięciu stosownych opinii, Dowódca Garnizonu Wrocław podejmie decyzję o skierowaniu wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej. Informacja ta 

    zostanie przekazana organizatorowi poprzez Nieetatowego Komendanta Garnizonu Wrocław.

 

6. Dowódca Garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

 


* Na podstawie Decyzji nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

 

 

Wymagane dokumenty do przydzielenia WAH do udziału w uroczystości pogrzebowej

Dokumenty jakie należy posiadać składając wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej:

 

a)    wypełniony wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej;

b)    dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową (np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego lub kombatanta) w przypadku żołnierzy zawodowych   

       przebieg służby zmarłego (do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym); w przypadku osoby nie będącej żołnierzem zawodowym „życiorys”.

c)    wykaz odznaczeń wraz z legitymacjami;

d)    akt zgonu (do wglądu).

 

Wymagane dokumenty powinny zostać złożone co najmniej dwa dni robocze przed planowaną uroczystością pogrzebową (za termin złożenia wniosku uznaje się termin złożenia kompletnej dokumentacji).

Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości