Deklaracja dostępności

3 Brygada Radiotechniczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/3brt/.

Data publikacji strony internetowej: 2019.07.15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Nie posiadamy formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe zawiera zakładka kontakt. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne pod adresem: https://archiwum2019-3brt.wp.mil.pl/pl/index.html. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Redakcja serwisu, jw2644@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej, kompleks ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław. Dla gości przeznaczone jest wejście główne oraz główna brama wjazdowa od ul. Granicznej 13. Przed biurem przepustek jest parking dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia na biuro przepustek prowadzi ścieżka płaska. Personel biura nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest wejście przez bramę wjazdową główną nr 1 przy biurze przepustek. Biuro przepustek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku Dowództwa 3 Brygady Radiotechnicznej prowadzi jedno wejście główne. Wejście przeznaczone jest dla wszystkich osób wchodzących. Brak podjazdu dla wózków. W związku z architekturą budynku, budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby odwiedzające Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów odbierają z biura przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku Dowództwa 3 BRt nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Redakcja serwisu, jw2644@ron.mil.pl.