None

Kierunki działalności szkoleniowej w 2020 roku

W poniedziałek, 2 grudnia 2019 r., w 3 Brygadzie Radiotechnicznej odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla kierowniczej kadry Dowództwa 3 Brygady Radiotechnicznej i batalionów radiotechnicznych. Temat kursu dotyczył prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej w 2020 roku.
Kurs rozpoczął Dowódca Brygady gen. bryg. Dariusz Krzywdziński podając jego temat, cele i przebieg.

Celem kursu było ujednolicenie i ukierunkowanie działalności szkoleniowej w batalionach radiotechnicznych w 2020 roku, zapoznanie z najnowszymi kierunkami w zakresie nadzoru nad szkoleniem przy wykorzystaniu modułu zarządzania szkoleniami ZWSI RON. Ponadto, przypomnienie roli dowódców w aspekcie przywództwa w pododdziale oraz omówienie głównych uwag i wniosków wynikających z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku.

W części pierwszej kursu omówione zostały m. in. takie zagadnienia jak: zasady ewidencjonowania oraz racjonalnego wykorzystania przydzielonych środków bojowych, istota oraz sposoby realizacji omówienia po wykonaniu działania (AFTER ACTION REVIEW – ARR), moduł zarządzania szkoleniami oraz psychologiczne aspekty dowodzenia. Nie zabrakło również przedstawienia najlepszych doświadczeń metodycznych wynikających z działalności szkoleniowo-metodycznej prowadzonej w 2019 roku oraz dalszych propozycji w tym obszarze.

W dalszej kolejności zajęcia realizowano w 3 oddzielnych grupach szkoleniowych: szefa sztabu, szefa szkolenia oraz szefa zespołu nadzoru technicznego. Szkolenie w grupach dotyczyło uwag i wniosków w zakresie kontroli realizowanych przez poszczególne piony. W trakcie kursu miała miejsce ciągła dyskusja w ramach przedstawianych tematyk. Wnioski wyciągnięte w czasie kursu zostaną przeanalizowane i uwzględnione w dalszym procesie planowania i realizacji szkolenia.
 
Na zakończenie Dowódca Brygady podsumował przedsięwzięcie, postawił zadania do działalności szkoleniowej na 2020 rok oraz podziękował wszystkim za uczestnictwo w tak ważnym przedsięwzięciu szkoleniowym.
None