Przyjmowanie skarg i wniosków
 
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Dodatkowo Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję Nr 250/MON w dniu 26 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji w resorcie
obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz.Urz. Min. Obr. Nar. poz. 192).
 
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy)
oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej:

  
 
Adres korespondencyjny:
Dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej

96-500 Sochaczew


 

tel.: 261-529-300.