WEZWANIE DO PEŁNIENIA TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W TRYBIE NATYCHMAISTOWEGO STAWIENNICTWA
Wezwanie żołnierzy do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w celu:
 
1) sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych;
2) udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
3) przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań Sił Zbrojnych i roli Wojsk Obrony Terytorialnej w tym zakresie.
 

W przypadku wezwania żołnierza OT do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa, wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie (po otrzymaniu informacji od dowódcy jednostki wojskowej, do której żołnierz został wezwany) zawiadamia o tym fakcie pracodawcę tego żołnierza. Wezwanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa dotyczy sytuacji szczególnych, co do których w momencie wezwania – co do zasady – nie jest znany termin końcowy powołania żołnierza do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

 

W informacji o powołaniu żołnierza OT, będącego pracownikiem, przesyłanej do pracodawcy zamieszczana jest klauzula informacyjna, o treści:

 

 „Okres (liczbę dni) pełnienia terytorialnej służby wojskowej stwierdza zaświadczenie wystawione przez Dowódcę Jednostki Wojskowej na wniosek żołnierza”.

 

Prawo ubiegania się o zaświadczenie przysługuje, na mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzowi i może być wystawione w każdym czasie, również w okresie trwania powołania. 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej uwzględnia każdy taki wniosek, mając na względzie potrzebę zapewnienia Pracodawcom dostępu do wiarygodnych informacji na temat statusu ich Pracowników pełniących służbę w ramach powszechnego obowiązku obrony RP.

 

W celu sprawnego przepływu informacji wyznaczono zostały dodatkowe osoby funkcyjne z poszczególnych batalionów, które mogą wystawiać zaświadczenia dla potrzeb pracodawców:

 

31batalion lekkiej piechoty - Rzeszów:

• por. Anetta Tyrawska, 261-157-210

dodatkowo do kontaktu

• plut. Grzegorz Pasterz, tel. kom. 501-533-794

 

32 batalion lekkiej piechoty - Nisko:

• ppor. Maria BĄK, tel. 261-152-410, kom. 697-782-196, VoIP 262-721-083

• sierż. Rafał SKALSKI, tel. 261-152-412

• kpr. Jadwiga STADNIK, tel. 261-152-410

 

33 batalion lekkiej piechoty - Dębica:

• por. Bernadeta RYCZEK, tel. 261-157-521

dodatkowo do kontaktu 

• sierż. Katarzyna MORAWSKA, tel. 261-157-521

• st. kpr. Kamila RYSZ, tel. 261-157-502

 

34 batalion lekkiej piechoty – Jarosław:

• ppor. Andżelika BAKALARCZYK, tel. 603-954-610

• kpr. Kinga SAWA, tel. 725-676-386 

 

35 batalion lekkiej piechoty - Sanok:

• por. Joanna BOBER, tel. kom. 887-884-030 

• sierż. Marek CZOPOR, tel. 261-157-603

• kpr. Marcin ŻEBRAK, tel. 261-157-603

 

36 batalion lekkiej piechoty - Przemyśl:

• ppor. Katarzyna LEKOWSKA - tel. 261-171-255

• kpr. Adam SAWA – tel. 261-171-254