Deklaracja dostępności

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wojsko-polskie.pl/3bot.

Data publikacji strony internetowej: 2019.12.26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i audiodeskrypcji. Strona nie posiada formularza kontaktowego z dowiązanymi etykietami tekstowymi, dane teleadresowe dostępne są w zakładce "Kontakt", możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na numer telefonu 261-156-298. . Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Redaktor, 3pbot@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261-156-298. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Dowództwa 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej zlokalizowany jest na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Lwowskiej 4, 35-301 Rzeszów. Biuro przepustek znajduje się przy ul. Lwowskiej 4. Pracownicy ochrony fizycznej realizujący zadania obsługi biura przepustek nie posiadają przeszkolenia z zakresu znajomości języka migowego. Wstęp interesantów na teren jednostki odbywa się pod nadzorem osoby upoważnionej do ich przyjmowania. Wejście do budynku Dowództwa 3 PBOT znajduje się ok 26 cm względem gruntu (wysokość dwóch stopni). Obiekty nie są wyposażone plany tyflograficzne czy też w schematy drukowane alfabetem Braille’a. Nieruchomości usytuowane na kompleksie wojskowym, nie zostały wyposażone w dźwigi, pochylnie czy urządzenia techniczne umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. Tym samym obiekty nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Redaktor Serwisu, 3pbot@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261-156-298. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.